Archiwum

 

 

Wejście do siedziby Archiwum i Muzeum UWM 

 

Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest jednostką ogólnouczelnianą związaną z podstawową działalnością Uniwersytetu (reguluje to ustawa z dn. 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce {Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.} i ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 roku {Dz.U. z 2019 r. poz. 553, 730} oraz Statut UWM przyjęty Uchwałą nr 494 Senatu UWM z 21 maja 2019 r.). Gromadzi, zabezpiecza, opracowuje dokumentację z wszystkich jednostek Uniwersytetu, brakuje dokumentację niearchiwalną. Pełni również funkcje usługowe (udostępnia zbiory, przeprowadza kwerendy, wydaje zaświadczenia i depozyty), dydaktyczne (prowadzi praktyki i zajęcia dla studentów archiwistyki) i naukowe. W sprawach merytorycznych podlega prorektorowi ds. kadr dr. hab. Sławomirowi Przybylińskiemu, prof. UWM.

Zasób Archiwum UWM stanowią połączone po przekształceniach zasoby archiwów Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz akta powstające w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Archiwum UWM gromadzi i przechowuje dokumentację wytworzoną przez działające w Uniwersytecie związki zawodowe i organizacje studenckie.

Informacje bieżące

1. Zaświadczenia o przebiegu studiów do celów emerytalnych (kapitału początkowego) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (z ART i WSP) wydają odpowiednie dziekanaty.

2. Zaświadczenia o przebiegu studiów dla absolwentów Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego WSP w Olsztynie (1993-1997) wydaje Archiwum UWM - tel. (89) 524-62-75.

3. Świadectwa pracy i druki Rp-7 dla uczestników SOHP ART zatrudnionych w Zakładzie Remontowo-Budowlanym ART oraz w RZD Łężany wystawia Dział Kadr i Dział Płac UWM. Dla uczestników SOHP, pracujących poza ART w Olsztynie i jednostkami jej podległymi, Archiwum wystawia zaświadczenia o zaliczeniu 10-miesiącznego stażu SOHP.

Osoby, które pracowały w RZD Bałdy, RZD Bałcyny, RZD Pozorty powinny zwrócić się do następców prawnych tych zakładów. Odpowiednio:
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach (UWM)                 89 513 38 27
Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny” Sp. z o.o.                       89 647 10 15
Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Sp. z o.o.                        89 524 06 31 w. 25

4. Prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) i doktorskie udostępniane są na określonych zasadach (patrz: Regulamin udostępniania) wyłącznie w czytelni Archiwum UWM, pon.-pt. w godz.8-14.

5. Od 1 grudnia 2008 r. Archiwum udostępnia prace dyplomowe powstałe na Akademii Rolniczo-Technicznej przekazane przez Bibliotekę Główną UWM.