Ogłoszenia Biura ds. Nauki

Centrum Badań i Projektów przypomina o trwających konkursach na projekty badawcze.

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Biurem Projektów Krajowych (BPK) pod adresem mailowym:

bn@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 37 16 i (89) 523 38 20

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę ze szczegółowymi zasadami konkursowymi.

Projekty Krajowe – konkursy:

SONATA BIS 12 – NCN:

Cel: powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym

Dla kogo: konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Na co: można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego

Budżet: 120 mln zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do BPK: 8 września 2022 r.

MAESTRO 14 – NCN:

Cel: realizacja pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe

Dla kogo: dla doświadczonych naukowców

Na co: można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Budżet: 20 mln zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do BPK: 8 września 2022 r.

MINIATURA 6 – NCN:

Zakres tematyczny: pojedyncze działanie naukowe w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego

Na co: wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w innych konkursach / badania podstawowe

Budżet: od5 tyś PLN do 50 tyś PLN/wniosek

Termin składania dokumentacji do BPK: 22 lipca 2022 r.

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ – MEiN:

Cel: zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Termin składania dokumentacji do BPK: 22 lipca 2022 r.

Utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) MEiN:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania

Termin składania dokumentacji do BPK: 24 sierpnia 2022 r.

IV konkurs INFOSTRATEG – NCBR:

Zakres tematyczny: rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI)

Dla kogo: Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu

Budżet: 190 mln PLN/konkurs

Termin składania dokumentacji do BPK: 4 sierpnia 2022 r.

GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte) – NCBR:

Zakres tematyczny: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”

Dla kogo: Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających

Budżet: 80 mln PLN/konkurs

Termin składania dokumentacji do BPK: 5 września 2022 r.

I konkurs Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” – NCBR:

Cel: wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce

Dla kogo: jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, inne podmioty,w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa

Budżet: od 3 mln PLN do 25 mln PLN/wniosek

Termin składania dokumentacji do BPK: 7 października 2022 r.

MONOGRAFIE – FNP:

Cel: wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do BPK: 5 września 2022 r.

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:

Cel: finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do BPK: tryb ciągły.

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami Biura Projektów Krajowychbn@uwm.edu.pl, Tel.: (89) 523 37 16 i (89) 523 38 20. 


Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Sekcją Projektów Międzynarodowych (SPM) pod adresem mailowym:

hpk@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 34 67

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę ze szczegółowymi zasadami konkursowymi.

Projekty Międzynarodowe – konkursy:

EUREKA - NCBR:

Dla kogo: grupy podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy

Na co: badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel

Zakres tematyczny: bez ograniczeń

Termin składania dokumentacji do SPM: 30 września 2022 r.

Dofinansowanie: dla grupy podmiotów – max. 1 500 000 PLN; max. 750 000 PLN/ podmiot wchodzący w skład wnioskodawcy

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships:

Rodzaj: stypendium dla naukowca

Dla kogo: naukowcy ze stopniem doktora (nie dłużej niż 8 lat od zakończenia naboru)

Budżet obejmuje: wynagrodzenia, koszty badań, szkoleń, konferencji, publikacji, zarządzania + koszty pośrednie

Wynagrodzenie naukowca/mc: max. 6 340 euro +  ewentualnie dodatki

Termin składania dokumentacji do SPM: 8 listopada 2022 r.

Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks:

Dla kogo: naukowcy bez stopnia doktora w momencie zatrudnienia do projektu- koniecznie uczestnicy szkoły doktorskiej

Budżet obejmuje: wynagrodzenia, koszty badań, szkoleń, konferencji, publikacji, zarządzania + koszty pośrednie

Ważne: o projekt aplikuje konsorcjum – min. 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z Horyzontem Europa

Termin składania dokumentacji do SPM: 8 listopada 2022 r.

EJP SOIL  (II konkurs 2022) – NCBR:

Zakres: gleby rolnicze, zarządzanie glebami

Webinarium: 24 maja br.

Budżet: max. 200 000 euro/projekt

Termin składania dokumentacji do SPM: 7 września 2022 r.

ERA-NET CO-FUND ICT AGRI-FOOD (II konkurs 2022) – NCBR:

Zakres: B+R – technologie ICT w systemach żywnościowych

Kwota: max. 200 000 euro/projekt

Webinarium (ENG):18 maja br.

Termin składania dokumentacji do SPM: 12 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami Sekcji Projektów Międzynarodowych: hpk@uwm.edu.pl, Tel: (89) 523 34 67 


Poniżej link z informacjami o inicjatywach NCN skierowanych do naukowców szukających schronienia w Polsce.

https://www.ncn.gov.pl/dla-ukrainy


Poniżej link do prezentacji ze Szkolenia dla Wniskodawców NCN z dnia 4.04.2022 r.:

Szkolenie dla Wnioskodawców NCN

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami BiuraProjektów Krajowych: bn@uwm.edu.pl, Tel.: (89) 523 37 16 i (89) 523 38 20.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Centrum Badań i Projektów uprzejmie informuje o specjalnym liście Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, skierowanym do zespołów naukowców realizujących projekty badawcze finansowane obecnie przez NCN, zwłaszcza do kierowników tych zespołów.

Apel dotyczy zjawiska "drapieżnych czasopism", tzw. predatory journals czyli czasopism, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Czasopisma te mają charakter wydawnictw publikujących w tzw.  otwartym dostępie (open access), z krótkim procesem publikacyjnym.

Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na konsekwencje publikowania w takich czasopismach i zapoznać z nimi, szczególnie młodych pracowników naukowych (doktorantów i postdoków):

 „Narodowe Centrum Nauki nie popiera tego typu praktyk, a w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy."

Więcej ważnych informacji na temat "drapieżnych czasopism" w liście dyrektora NCN  List dyrektora NCN

Listy wydawców i czasopism, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zachowują odpowiednich standardów naukowych podczas procesu recenzyjnego artykułów zgłaszanych do publikacji.

wydawcy    - https://beallslist.weebly.com/

czasopisma - https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

 Poradnik Rady Młodych Naukowców

Jak napisać wniosek o projekt badawczy


 Ostatnia aktualizacja: 30.06.2022 r.