Agencja Badań Medycznych

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

„System wspomagający zdalną diagnostykę pacjentów leczonych w warunkach domowych, umożliwiający wykrywanie nagłego zaostrzenia się objawów COVID-19 na bazie metod sztucznej inteligencji”

 

PROGRAM AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW DEDYKOWANYCH MINIMALIZACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANEGO Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

logo abm

Umowa o dofinansowanie nr 2020/ABM/COVID19/0082

Całkowita wartość projektu: 1 899 533 zł, w tym UWM w Olsztynie 406 613,25 zł.
Wartość dofinansowania: 1 899 533 zł, w tym UWM w Olsztynie 406 613,25 zł.

Projekt realizowany przez Partnerstwo Naukowe w składzie:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Lider)
 • AIDMED Sp. z o.o.
 • Kliniczny Oddział Ratunkowy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (Jednoimienny Szpital Zakaźny)
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (Jednoimienny Szpital Zakaźny)
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Okres realizacji: 01.08.2020 - 31.07.2022

Kierownik projektu/Główny badacz: Prof. dr n. med. Anna Doboszyńska

Celem projektu jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie telemedycznego systemu diagnostycznego, który umożliwi optymalizację postępowania wobec pacjentów z rozpoznaniem COVID-19, niewykazujących ostrych symptomów choroby w postaci zapalenia płuc oraz nie kwalifikujących się do leczenia w szpitalu (pacjenci bez- lub skąpoobjawowi).

Realizacja projektu obejmuje III fazy:

 • Faza 1: Rekrutacja pacjentów, zebranie danych i ich opracowanie (etap 1 badania obserwacyjnego)
 • Faza 2: Trenowanie modeli predykcyjnych, dostosowanie metod prezentacji wyników pod wymagania użytkowników i pacjentów, testowanie wewnętrzne
 • Faza 3: Walidacja kliniczna rozwiązania, uruchomienie rozwiązania w placówkach Partnerów (etap 2 badania walidacyjnego)

Główną korzyścią z zastosowania systemu będzie możliwość zdalnego odczytu kluczowych sygnałów życiowych pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka bezpośrednio z domu bez konieczności jego hospitalizacji. Funkcje oparte o metody sztucznej inteligencji określą indywidualny profil przebiegu sygnałów pacjenta oraz wykryją zmiany wskazujące na konieczność ewentualnej interwencji. Rozwiązanie będzie mogło zostać również zastosowane wobec pacjentów z chorobami przewlekłymi, dla których epidemia COVID-19 drastycznie ograniczyła dostęp do diagnostyki.

Efektem realizacji projektu będzie powstanie bazy danych zawierającej: biosygnały (temperatura, ECG, ruchy oddechowe, SpO2, zmiany położenia pacjenta/aktywność ruchowa, sygnał akustyczny na potrzeby detekcji oraz określenia intensywności kaszlu oraz wykrywania duszności), informacje o pacjentach (wiek, płeć, historia chorób), końcowy stan pacjenta oraz końcową diagnozę. Posłuży ona do opracowania modeli predykcyjnych opartych o metody sztucznej inteligencji i bazujących na przetwarzania biosygnałów oraz pozwoli prześledzić przebieg choroby u osób z łagodnymi objawami oraz określić czynniki ryzyka zaostrzenia się objawów. Na podstawie bazy danych opracowane zostaną wytyczne dotyczące postępowania z pacjentem z rozpoznaniem COVID-19 leczonym w warunkach domowych oraz narzędzia oparte o metody uczenia maszynowego (detektory) do szybkiego wykrywania oraz prognozowania pogorszenia się stanu/zaostrzenia objawów obserwowanego pacjenta, co pozwoli na całodobowe zbieranie biosygnałów, a przez to szybkie reagowanie na pogarszanie się jego stanu zdrowia.

 

 


 

„Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych” – NeOStem

logo abm

"Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych”– NeOStem, Umowa nr 2020/ABM/01/00014 z dn. 29.10.2020

Wartość  projektu: 17 366 903,00 zł  ,  w tym dla UWM 4 216 599,00 zł.

Projekt realizowany przez Konsorcjum:

Lider : Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Okres realizacji - 01.01.2021 - 31.12.2025

Celem projektu jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności innowacyjnej terapii łączonej w chorobach neurodegeneracyjnych. Terapia oparta jest na komórkach macierzystych/progenitorowych (KM) oraz biokompatybilnych nanocząstkach zbudowanych z polielektrolitów uwalniających neurotrofiny (NTs), wzmacniających efekt adiuwantowy komórek. Projekt obejmuje dwa badania kliniczne fazy II: randomizowane, kontrolowane placebo i podwójnie zaślepione. Pierwsze z nich to wieloośrodkowe, wieloramienne badanie z udziałem pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA), drugie to jednoośrodkowe badanie z udziałem pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki (RP). Ośrodki kliniczne biorące udział w projekcie wykazały dotychczas w niekomercyjnych badaniach klinicznych, na małych grupach pacjentów, bezpieczeństwo proponowanej terapii komórkowej. W przedstawionych w projekcie badaniach efekt adiuwantowy komórek macierzystych zostanie wzmocniony przez podanie nanocząstek o unikatowej, innowacyjnej strukturze, zapewniającej powolne wydzielanie neurotrofin w organizmie. Ponadto, dzięki temu, że każdy z trzech ośrodków kliniczno-naukowych posiada indywidualne doświadczenie w terapii komórkowej pacjentów z SLA, po raz pierwszy, w jednym badaniu klinicznym zostaną porównane właściwości terapeutyczne trzech różnych populacji KM. W tym celu badanie będzie prowadzone w każdym ośrodku w oparciu o wspólny protokół.

Projekt realizowany w ramach zadań Agencji Badań Medycznych, o których mowa  w art. 15 ust. 2 Ustawy o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. 2019, poz. 447),  środki finansowe na realizację Projektu zostaną pokryte w 100%  ze środków Agencji Badań Medycznych.

Dane kontaktowe

Rada Konsorcjum

logo partnerzy