Projekty badawcze

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi bardzo szeroki zakres prac badawczych. 

W uczelni aktualnie realizowanych jest 149 krajowych projektów badawczych.

NARODOWE CENTRUM NAUKI jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Realizując te zadania, NCN ogłasza następujące konkursy na finansowanie projektów badawczych:

 • Opus – finansowanie projektów, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • Preludium – konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora
 • Preludium bis - konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich
 • Sonatina - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
 • Sonata – konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, posiadających stopień naukowy doktora
 • SonataBis – konkurs na projekty mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego
 • Maestro – konkurs na badania prowadzone przez doświadczonych naukowców
 • Miniatura - konkurs na pojedyncze działania naukowe
 • Tango -  konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych 

W 2020 roku w UWM realizowanych jest 109 grantów NCN:

 • Opus: 39
 • Preludium: 35
 • Sonata: 6
 • Sonata Bis: 2
 • Harmonia: 2
 • Miniatura: 25

 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU to rządowa agencja wspierająca badania stosowane oraz komercjalizację wyników prac naukowych. Przyznaje granty m.in. w programach:

 • PBS – Program Badań Stosowanych – dotyczy wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (ścieżka programowa A) oraz branż przemysłu (ścieżka programowa B),
 • Innowacje Społeczne - program dotyczy poprawy jakości życia społeczeństwa
 • Lider - dla młodych naukowców, których badania mogą zostać wykorzystane w polskiej gospodarce
 • Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Strategmed, Biostrateg i Techmatstrateg, Gospostrateg

Projekty realizowane w 2020 roku, dofinansowane z NCBiR:

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Strategmed:

1. Wykorzystanie potencjału regeneracyjengo mezenchymalnych komórek macierzystych - dr hab. n. med. Piotr Walczak, prof. UWM -  Wydział Lekarski

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Biostrateg:

1. Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródło substancji biologiczne aktywnych przeznaczonych do produkcji parametrów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplemnetów diety - prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek - Wydział Lekarski

ZAD. 7. Wykorzystanie roślin

ZAD. 8. Zastosowanie wybranych związków roślinnych w leczeniu miejscowym zmian łuszczycowych

ZAD. 12. Badanie skuteczności długotrwałego podawania doustnego zmodyfikowanego wyciągu z lucerny pacjentom z dyslipidemią oraz miażdżycą

Akronim: PLANTARUM

 2. Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych ZAD. Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków po fermentacji metalowej i zagospodarowania odpadowego CO2 - dr hab. Marcin Dębowski, prof. UWM - Wydział Geoinżynierii

 3. Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce - prof. dr hab. inż.  Mariusz Stolarski - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 4. Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej - prof. dr hab. Janusz Gołaszewski - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 5. Opracowanie innowacyjnych, inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczoły miodnej - prof. dr hab. Jerzy Wilde - Wydział Bioinzynierii Zwierząt

Programy krajowe: 

LIDER VII - Operacyjne leczenie zerwanego więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem techniki przemieszczania guzowatości kości piszczelowej w modyfikacji własnej na modelu owcy - dr hab. wet. Yauheni Zhalniarovich, prof. UWM - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

LIDER IX - Opracowanie technologii dezintegracji biomasy lignocelulozowej z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego - mgr inż. Dawid Szwarc - Wydział Geoinżynierii

LIDER X - Opracowanie technologii precyzyjnego oczyszczania ścieków z bezglebowej uprawy pomidorów z wykorzystaniem elektrobiologicznego reaktora hybrydowego - dr inż. Artur Mielcarek - Wydział Geoinżynierii

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO przyznaje granty m.in. w ramach:

 • programu DIALOG, który obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa", „Nauka dla innowacyjności", „Humanistyka dla rozwoju". Jego celem jest wsparcie działań, służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.
 • projektów „Diamentowy Grant” – umożliwiającego studentom  pozostanie kierownikami własnego projektu badawczego
 • Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
 • programów Plus (Iuventus– dla młodych naukowców, Mobilność – finansowanie badań w zagranicznych ośrodkach naukowych).