Informacja

 

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w roku 2021 zostały wyznaczone następujące terminy składania wniosków o wszczynanie postępowań na udzielenie zamówień publicznych:

 

  • 22 stycznia,
  • 12 marca,
  • 30 kwietnia,
  • 04 czerwca,
  • 13 sierpnia,
  • 08 października– dotyczy szczególnie tych zamówień, które powinny być zrealizowane do końca roku 2021,
  • 10 grudnia – zamówienia z terminem realizacji w roku 2022.

Wnioski, które wpłyną do Działu Zamówień Publicznych po upływie określonego terminu będą realizowane w następnym wyznaczonym terminie. Powyższe terminy dotyczą również zamówień finansowanych ze środków UE. Tylko w wyjątkowych i nie dających się wcześniej przewidzieć sytuacjach, będą wszczynane procedury przetargowe w innych niż wskazanych powyżej terminach.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że realizowane będą wyłącznie poprawnie przygotowane wnioski. Wnioski bez dołączonego opisu przedmiotu zamówienia nie będą realizowane do czasu uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i zostaną włączone do kolejnego terminu wyznaczonego na składanie wniosków.

Wszelkie zamówienia składane do Działu Zamówień Publicznych, za wyjątkiem sytuacji opisanych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych UWM w Olsztynie muszą być zrealizowane na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadkach dokonania zamówień z naruszeniem obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień bądź ustawy Prawo zamówień publicznych, Uczelnia nie pokryje kosztów dokonanych zakupów. Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad będą zobowiązane do pokrywania kosztów zamówień we własnym zakresie.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych: http://www.uwm.edu.pl/dzp/zarzadzenia. Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu: 89 523 34 20.

                                                                                              

                                                                                               Z poważaniem

          KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec