33 miliony dla UWM

Rektorat
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzymał ponad 33 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pieniądze zostaną wykorzystane na podniesienie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej, administracji uczelni oraz wzmocnienie kształcenia studentów i doktorantów.

UWM wziął udział w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na Zintegrowane Programy Uczelni. Konkurs organizowany był na jednolitych zasadach w trzech ścieżkach. Każdą ścieżkę adresowano do innej grupy uczelni w zależności od ich potencjału, wielkości itp. UWM startował razem z największymi i najsilniejszymi uczelniami, kształcącymi co najmniej 20 tys. studentów, których co najmniej połowa wydziałów w dniu złożenia wniosku posiadała ocenę A lub A+. Budżet konkursu wynosi 250 mln zł.

UWM znalazł się w gronie 10 uczelni, które otrzymały dofinansowanie. Realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2018 roku i potrwa 4 lata.

- Hasłem naczelnym tego projektu jest umiędzynarodowienie uczelni. W programie udział weźmie ok. 1300 studentów i doktorantów, 450 nauczycieli akademickich i 700 osób z pionu zarządzania w uczelni, w tym pracowników administracyjnych – informuje prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów UWM.

Cały program składa się z 5 modułów. Pierwszy z nich dotyczy międzynarodowych programów kształcenia. Na UWM powstaną nowe specjalności w języku angielskim na 3 kierunkach – zarządzanie, informatyka i technologia żywności i żywienie człowieka. Drugi moduł oferuje certyfikowane kursy, warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów różnych kierunków. Np. studenci leśnictwa będą mogli wziąć udział w kursie na operatora harvestera. Studenci medycyny weterynaryjnej wezmą udział w warsztatach zorganizowanych przez specjalistów z zagranicy, które będą dotyczyć m.in. chirurgii koni, kardiologii i neurologii weterynaryjnej oraz innych.

Trzeci moduł to programy stażowe dla studentów Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa i Wydziału Nauk o Środowisku. Studenci nie tylko odbędą staże u pracodawców w Polsce i za granicą, ale również otrzymają za nie wynagrodzenie. Program przewiduje także interdyscyplinarne studia doktoranckie na kierunku biologia prowadzone w języku angielskim. Doktoranci otrzymają wysokie stypendia, finansowanie dwóch konferencji o zasięgu międzynarodowym oraz szkół letnich.

Ostatni moduł związany jest z programem rozwojowym uczelni. Kadra naukowo-dydaktyczna przejdzie certyfikowane kursy podnoszące kompetencje, np. z języka angielskiego na poziomie C1, wykorzystania technik multimedialnych w dydaktyce itp. Oprócz tego uczelnia przewiduje dla nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych realizację 300 staży naukowych i naukowo-dydaktycznych (3-tygodniowych lub 3-mięsięcznych) w jednostkach naukowych oraz w przedsiębiorstwach zarówno w kraju, jak i w państwach Unii Europejskiej.

- Kursy i szkolenia wzmacniające kompetencje menadżerskie przejdzie także kadra kierownicza – począwszy od rektorów, a kończąc na kierownikach jednostek. Będą one związane również z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - podkreśla prof. Jerzy Przyborowski.

Pracownicy administracyjni przejdą kursy, szkolenia bądź studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje związane z wykonywaną pracą, aby mogli się rozwijać i w przyszłości awansować.

W module tym przewidziane jest również wdrożenie kilku systemów informatycznych do zarządzania uczelnią, np. zarządzanie Biuletynem Informacji Publicznej, retencją studentów czy wspieranie studentów przez indywidualne oferty pomocy, utworzenie platformy dla transferu technologii. Uczelnia stawia również na utrzymywanie więzi z absolwentami, do których kierować będzie oferty studiów doktoranckich, podyplomowych, kursów i szkoleń czy badania losów absolwentów.

syla