Awans kortowskiej genetyki

Prof. Stanisław Kamiński, kierownik Katedry Genetyki Zwierząt na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM został wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

Polskie Towarzystwo Genetyczne - założone w 1966 roku - zrzesza biologów, lekarzy medycyny ludzkiej, hodowców zwierząt i roślin, a także mikrobiologów, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką genetyczną. Wydaje czasopismo Journal of Applied Genetics, od wielu lat indeksowane w JCR, którego impact factor na rok 2012 osiągnął wysoką wartość 1.847.

Obecnie w skład towarzystwa wchodzi 10 oddziałów terenowych (Oddział Białostocki, Gdański, Krakowski, Lubelski, Łódzki, Poznański, Szczeciński, Śląski, Warszawski i Wrocławski) oraz dwie sekcje (Sekcja Mutagenezy Środowiskowej z siedzibą w Poznaniu i Sekcja Cytogenetyki Zwierząt Gospodarskich w Krakowie). Podstawową formą działalności Towarzystwa są zebrania naukowe organizowane przez oddziały terenowe. PTG co 3 lata organizuje ogólnopolskie zjazdy członków, na których prezentowany jest polski dorobek naukowy w dziedzinie genetyki a także konkursy na najlepsze publikacje w całości wykonane przez polski zespół. W zjazdach tych biorą również udział zaproszeni wykładowcy z zagranicy.

- Wybór do ścisłego zarządu Towarzystwa i uzyskanie funkcji wiceprezesa odbieram jako wyróżnienie, ale i zobowiązanie. W końcu kortowska genetyka została dostrzeżona w Polsce. Zauważono modernizacyjny trend rozwoju genetyki z UWM, od pierwszych kroków na polu klasycznej genetyki mendlowskiej poprzez genetykę molekularną, która przez kilka ostatnich lat przekształca się w genomikę. We wrześniu podczas kongresu PTG w Poznaniu zaprezentowaliśmy 10 komunikatów, z czego 4 zostały wyróżnione jako doniesienia ustne, a jedno z nich uzyskało I nagrodę towarzystwa w sekcji genetyki zwierząt - „Złoty Rumak”. Po raz pierwszy odczuliśmy, że nasza wieloletnia praca została doceniona w tak widoczny sposób na forum towarzystwa. Mam nadzieję, że uda się w niedalekiej przyszłości utworzyć olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego, gdyż w UWM pracuje dość znaczna liczba naukowców uprawiających genetykę lub stosujących narzędzia genetyki molekularnej lub genomiki – mówi prof. Stanisław Kamiński.

 

Prof. Stanisław Kamiński ur. się w 1964 r. Jest absolwentem ART (1989 r.). Stopień doktora uzyskał w 1993 r., doktora habilitowanego w 2001 r., a tytuł profesora w 2005 r.

Prof. Kamiński prowadzi badania z zakresu polimorfizmu genów białek mleka bydła, diagnostyki chorób genetycznych bydła i świń, diagnostyki prowirusa enzootycznej białaczki bydła, metod wykrywania mutacji w DNA. Obecnie zajmuje się zastosowaniem mikromacierzy DNA w hodowli zwierząt.

Jest promotorem 4 prac doktorskich oraz autorem . 92 oryginalnych prac twórczych, publikowanych w ogromnej większości w anglojęzycznych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest c także członkiem, International Society for Animal Genetics oraz Towarzystwa Miłośników Żubra. W latach 2008-2012 był koordynatorem Konsorcjum MASinBULL (obecnie Genomika Polska), które stało się członkiem unijnego Konsorcjum EuroGenomics.

Prowadzi długoletnią współpracę z największymi krajowymi centrami hodowli zwierząt, głownie ze Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy.

Prof. Kamiński otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1993 r., Statuetkę św. Jakuba w 2010 r., Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie nauki w 2012 r. oraz 4 Nagrody Rektora ART/UWM.

syla

w kategorii