Prof. Jaworski honorowym profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

rektor Uniwersytetu Przyrodniczego nadaje tytuł prof. Jaworskiemu
Prof. Zbigniew Jaworski jest pracownikiem Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. Tytuł honorowego profesora Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nadał mu za szeroko pojętą współpracę.

 

- Ten tytuł sprawił mi dużą radość. Nic lepszego na zakończenie kariery zawodowej nie mogło mnie spotkać, gdyż 28 września przechodzę na emeryturę. Całkiem na laurach jednak nie spocznę, bo muszę dokończyć zaczęte prace i zobowiązania. Poza tym zamierzam nadal być aktywny w Polskim Związku Hodowców Koni – mówi prof. Jaworski.

Laudację nt. prof. Jaworskiego wygłosiła prof. Anna Stachurska z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie. Czytamy w niej m.in. „Działalność naukowo-badawcza i związana z nią praktyka hodowlana prof. Zbigniewa Jaworskiego dotyczy przede wszystkim koni rasy konik polski. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół takich zagadnień, jak cechy hodowlane i użytkowe oraz hodowla zachowawcza i metody jej doskonalenia, analiza genetyczno-rodowodowa, behawior, dobrostan oraz innych tematów, m.in. z zakresu okrywy włosowej, żywienia, fizjologii i patologii koni.

Od początku pracy zawodowej prof. Jaworski zaangażował się w pracę społeczną w organizacjach związanych z hodowlą i użytkowaniem koni, przede wszystkim w Polskim Związku Hodowców Koni. Jest założycielem Związku Hodowców Koników Polskich i był 19 lat jego prezesem. Od ponad 20 lat jest członkiem grupy roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych koni przy Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym. Jest stałym konsultantem i doradcą dla wielu ośrodków hodowli koników polskich. W 2016 r. został powołany przez ministra rolnictwa na członka Rady ds. hodowli koni, w której przewodniczył Zespołowi ds. bioróżnorodności i postępu biologicznego biorąc udział w opracowaniu programu i strategii hodowli koni w Polsce. Pełni też funkcję przewodniczącego Olsztyńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (3 kadencje) oraz członka Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (2 kadencje).

Dorobek naukowy prof. Jaworskiego obejmuje łącznie 316 publikacji i innych opracowań, z których 94 to prace oryginalne, o łącznej punktacji według list czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki 1902 pkt. Liczba cytowań wynosi 340, sumaryczny IF 51,263, a indeks Hirscha 9.

Prof. Jaworski jest promotorem 2 przewodów doktorskich, autorem 20 recenzji rozpraw doktorskich i 7 recenzji w przewodach habilitacyjnych oraz recenzji wniosku o nadanie doktora honoris causa.”

 

 

 

Dlaczego właściwie prof. Jaworski zajął się naukowo końmi?

- Już na pierwszym roku zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy zapisałem się do klubu jeździeckiego. Kończąc studia, zastanawiałem się nad dalszą drogą życiową. Stwierdziłem wtedy, że konie to coś, co mi najbardziej odpowiada. I tak dzięki badaniom nad nimi uzyskiwałem kolejne stopnie naukowe. Początkowo pracowałem w ATR w Bydgoszczy, ale w 1986 r. przeniosłem się do PAN i zacząłem pracę w stacji badawczej w Popielnie. I tam na dobre zająłem się konikami polskimi. Co w nich takiego szczególnego? Są tam 2 stada. Jedno żyjące w warunkach stajennych i drugie żyjące na dziko. Tym stajennym porządek dnia i zachowania ustala człowiek. Te żyjące dziko same ustalają własne reguły. I to jest w nich najciekawsze, bo chociaż o koniach dużo wiem - to niektóre ich zachowania wywołują moje zdziwienie - dzieli się swymi spostrzeżeniami prof. Jaworski.

Prof. Jaworski swego prywatnego konia nigdy nie miał. Nie czuł takiej potrzeby, mając z tymi zwierzętami do czynienia nieustannie. Dzisiaj powodów do radości i dumy dostarcza mu 8-letni wnuk, który pod jego okiem wprawia się w jeździectwie.

lek