Jubileuszowa edycja konferencji „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”

W Starych Jabłonkach odbyła się 40. Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski.

– Mottem naszej konferencji jest hasło „Łączyć tych, którzy potrafią, z tymi, którzy potrzebują” – mówiła w rozpoczynającym konferencję wystąpieniu przewodnicząca konferencji dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Jak dodała, celem wydarzenia jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych i praktyków zainteresowanych problematyką zasygnalizowaną w nazwie wydarzenia. Jest też i drugi cel, czyli prezentacja osiągnięć technologicznych ułatwiających realizację strategii zrównoważonego rozwoju i Zielonego Ładu.

Do motta wydarzenia nawiązał w swoim wystąpieniu także prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM w Olsztynie, który podkreślał wagę współpracy przedstawicieli nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Rektor wraz z prorektorem ds. rozwoju i polityki finansowej Mirosławem Gornowiczem wręczyli profesorowi Januszowi Budnemu, honorowemu Jubilatowi konferencji, medal „20-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego”. W ten symboliczny sposób Kolegium Rektorskie doceniło trwające 40 lat zaangażowanie profesora Budnego w organizację konferencji oraz – jak mówił rektor – niekwestionowany wkład w rozwój Uniwersytetu.

Profesor Janusz Budny po przyjęciu gratulacji podarował każdemu z gości specjalnych przygotowane na okoliczność jubileuszowej konferencji „Kalendarium konferencji energetycznej polskiego mleczarstwa (1982-2020)”.

Profesorowie Janusz Budny i Ryszard Żywica otrzymali także listy gratulacyjne oraz złote odznaki Mlekovity od prezesa firmy Dariusza Sapińskiego.

Obrady konferencyjne podzielono na trzy sesje. W pierwszej, której przewodniczył prof. Ryszard Żywica, prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego (UWM, Wydział Nauk Ekonomicznych), referaty wygłosiły trzy osoby. Prof. Janusz Budny mówił o gospodarowaniu energią, mgr inż. Jan Marjanowski o polskich drogach odzysku wody na cele kotłowe i chłodnicze z wód poprocesowych w przemyśle mleczarskim, zaś mgr inż. Janusz Turowski o zadaniach stojących w najbliższych dekadach przed mleczarstwem, energią i środowiskiem.

Drugiej sesji przewodniczył dr hab. inż. Piotr Sołowiej, prof. UWM (UWM, Wydział Nauk Technicznych). Wyniki badań i przyjazne dla środowiska innowacyjne rozwiązania w tej części obrad prezentowali:

  • Jarosław Dzięgielewski – Inwestycje energetyczno-ekologiczne w Grupie Mlekovita;
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski (UWM w Olsztynie) - Instalacje do sekwestracji CO2 z reaktorem glonowym – przykładowe rozwiązania, koszty budowy i eksploatacji;
  • prof. dr hab. Danuta Mierzwa (AWL we Wrocławiu) - Kultura organizacyjna spółdzielni mleczarskich w Polsce – raport z badań;
  • prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych – możliwości finansowania;
  • Gwidon Janów (STIGEN) – Korzyści ekonomiczne przy zastosowaniu innowacyjnej technologii wytwarzania pary czystej do żywności;
  • Maciej Piątkowski (GEA) – Sposoby wykorzystania źródeł energii w maszynowni chłodniczej;
  • Krzysztof Łuczak (DUON Dystrybucja sp. z o.o.) – Wyzwania branży mleczarskiej w obliczu transformacji energetycznej;
  • Bożena Chmielina i wsp., (Ekotechnologie S.C.) - Technologia BIOROL – innowacyjne rozwiązanie dotyczące przetwarzania osadów powstałych w zakładowych oczyszczalniach.

W ostatniej części konferencji referaty wygłosili biorący udział w wydarzeniu przedstawiciele firm, a część z nich zaprezentowała swoje oferty również przy stoiskach: Ekotechnologie S.C.; MARCOR; Novatek Green Energy; FRIZO; JUMO Sp. z.o.o; Centrum Elektroniki Stosowanej Sp. z o.o.;  Blucher Metal S.A.; OptiFlow; NEUMO POLSKA sp. z o.o. STIGEN i GEA.

Podczas uroczystej kolacji Zarząd Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego (prof. Ryszard Żywica i dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM) oraz Przewodniczący Kapituły (Jan Marjanowski) wręczyli statuetki pamiątkowe osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia i organizowania Konferencji: p. Wandzie Masalskiej; p. Jerzemu Gruszczyńskiemu; p. Adamowi Górnemu i p. Kazimierzowi Melerowi.

Za organizację jubileuszowej edycji konferencji odpowiadało Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” oraz dwa wydziały Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Nauki o Żywności.

Funkcję Gospodarza Regionalnego konferencji pełnił mgr inż. Dariusz Sapiński – prezes firmy Mlekovita. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli natomiast prof.  Jerzy Andrzej Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Mirosław Gornowicz, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej, prof. Mariola Grzybowska-Brzezińska,  dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz prof. Jarosław Kowalik, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauki o Żywności.

W konferencji wzięło udział ok. 130 uczestników.