Dr Justyna Krzywkowska w Stowarzyszeniu Kanonistów Polskich

dr Justyna Krzywkowska
Dr Justyna Krzywkowska z Wydziału Prawa i Administracji UWM weszła w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (SKP). Jest jedyną osobą świecką w tym gremium.

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich posiada osobowość prawną zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i kanonicznego. Rozwija i upowszechnia nauki prawa kanonicznego w Polsce poprzez: wspieranie kontaktów między kanonistami i innymi pracownikami instytucji kościelnych, organizowanie sympozjów i innych form pogłębiania wiedzy, publikacje oraz współpracę ze stowarzyszeniami kanonistów w innych krajach oraz z instytucjami naukowymi i kościelnymi.

Walne zebranie członków odbyło się 4 września w Rzeszowie. Dr J. Krzywkowska z Katedry Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA ponownie została wybrana na członka Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2021.

Do SKP należy ponad 800 osób, które ukończyły studia z prawa kanonicznego lub interesują się prawem kanonicznym z racji wykonywanych zadań. Siedzibą stowarzyszenia jest Lublin.

opr. mah