KRASP o ustawie 2.0

min. Gowin i prof. Szmidt
Wdrażanie ustawy 2.0, a w szczególności finansowanie polskiego szkolnictwa wyższego i nauki to główny temat posiedzenia prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które 30 maja rozpoczęło się na UWM.

Prezydium KRASP zebrało się, aby przygotować posiedzenie plenarne KRASP, które odbędzie się 31 maja, również na UWM. Miejsce i termin nie są przypadkowe.

- Jesteśmy tutaj na zaproszenie prof. Ryszarda Góreckiego, rektora UWM w związku z jubileuszem Uniwersytetu. Chcemy pogratulować mu osiągnięć, życzyć dalszych sukcesów i wziąć udział w jubileuszowych obchodach - mówi prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Warszawskiej (z prawej).

Głównym tematem obrad prezydium KRASP są kwestie związane z wdrażaniem ustawy 2.0 i towarzyszących jej rozporządzeń (np. dotyczących odpisów dyplomów) i innych aktów prawnych.

- Obecne przepisy dotyczące mianowania kadry niedługo wygasają, a nowe w Ustawie 2.0 są niejasne. Chcemy to wyjaśnić. Mamy także uwagi dotyczące przepisów regulujących podział subwencji. Miały być bardziej elastyczne – uzupełnia prof. Szmidt.

Poza tym rektorzy zamierzają rozmawiać m.in. o zmianach w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Posiedzenie prezydium KRASP rozpoczęło się jednak od wystąpienia Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego (z lewej).

- Nad tą ustawą pracowaliśmy 3 lata. Została dobrze przygotowana i dobrze przyjęta przez środowisko akademickie. Jest teraz wdrażana bez większych perturbacji. Bez zapewnienia minimalnego wzrostu finansowania ustawa 2.0 na pewno się nie powiedzie. Mnie najbardziej zależy na tym, aby nakłady na finansowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego rosły jak najszybciej. Dlatego proszę KRASP o wsparcie moich działań w sprawie zwiększenia finansowania. Jednocześnie proszę KRASP o przyjęcie ustawy 2.0, jako warunku niepodważalnego, jako warunku zaufania środowiska dla działań rządu – powiedział Jarosław Gowin.

Czy prośba wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego zostanie przyjęta, o tym zadecydują członkowie prezydium, a ostatecznie uczestnicy zebrania plenarnego KRASP. W programie obrad KRASP znalazł się jednak apel dotyczący perspektyw finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.

Wybrane aspekty wdrażania ustawy 2.0 oraz niektóre kwestie związane z finansowaniem szkolnictwa wyższego wyjaśniał także Piotr Müller - wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.


Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich utworzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Konferencja została powołana w 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie tworzą ją rektorzy 109 szkół wyższych, w tym 13 uczelni niepublicznych. Ponadto, 9 szkół ma status uczelni stowarzyszonych. Od 1 października 2006 r. KRASP prowadzi działalność, jako odrębny podmiot prawny. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do tworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Konferencja stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, gwarantującej im prawo do określania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka.

Poprzednie posiedzenia KRASP zorganizowała w Olsztynie w 2017, 2015 i 2013 r.

lek

w kategorii