Nauka dla biznesu

Nowy Rok, nowe wyzwania i nowa polityka spójności na lata 2014-2020. Do podejmowania nowych inicjatyw zachęcał kolegium dziekańskie rektor Ryszard Górecki organizując pierwsze w tym roku spotkanie dotyczące funduszy unijnych (7.01.).

Na początku spotkania prof. Ryszard Górecki, rektor UWM wręczył nominacje liderom projektów priorytetowych złożonych przez UWM do Urzędu Marszałkowskiego: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife - prof. Bogusław Staniewski (Wydział Nauki o Żywności), Inteligentne technologie w ochronie środowiska – prof. Janusz Gołaszewski (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości - prof. Bogdan Lewczuk (Wydział Medycyny Weterynaryjnej), Regionalne Centrum Informacji Medycznych - mgr Andrzej Rydzewski (dyrektor Regionalnego Centrum Informatycznego UWM), Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do smart specialisation w zakresie drzewnictwa – prof. Adam Lipiński (Wydział Nauk Technicznych), Brokerzy innowacji w produkcji żywności - dr Tomasz Wierzejski (Wydział Nauk Ekonomicznych), Warmińsko-Mazurskie Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze oraz Warmińsko-Mazurskie Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze - Centrum Naukowe Medycyny Eksperymentalnej - prof. Wojciech Maksymowicz (Wydział Nauk Medycznych).

O możliwościach wykorzystania pieniędzy z UE mówiła Danuta Kopeć, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. Strategia rozwoju Europy oraz finansowanie badań i rozwoju w latach 2014-2020 zakłada m.in. następujące priorytety: rozwój inteligentny i rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz rozwój zrównoważony, czyli wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów bardziej przyjaznych środowisku i bardziej konkurencyjnych.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało Umowę Partnerstwa pomiędzy Polską, a Komisją Europejską, która będzie stanowić podstawę wdrażania funduszy europejskich w Polsce. Umowa wskazuje, w jaki sposób dzięki funduszom unijnym nasz kraj chce realizować swoje cele rozwojowe. Założenia tego dokumentu zostały przyjęte przez rząd 15 stycznia 2013 r.

- W dokumencie wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie funduszami europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne - mówiła D. Kopeć.

Jakie cele będą najważniejsze do osiągnięcia dzięki wsparciu z programu polityki spójności w latach 2014-2020 według Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów operacyjnych?

- Istotne dla Uniwersytetu i biznesu będą cele tematyczne nr 1 i 10. Cel nr 1 - badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje zakłada ulepszenie infrastruktury potrzebnej do badań i innowacji w sektorze nauki i przedsiębiorstw, rozwój kadry sektora badawczo-rozwojowego, umiędzynarodowienie polskiej nauki, w tym powstanie międzynarodowych agend badawczych w Polsce oraz transfer wiedzy i innowacji do gospodarki. Cel nr 10 - inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie zakłada poprawę jakości kształcenia, zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy oraz lepszy dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych dostarczanych do grup o specjalnych potrzebach – referowała D. Kopeć.

syla

w kategorii