Nowa profesor - Joanna Wojtkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz uzyskała tytuł profesora 26 listopada 2020 r. Jest jednym z pierwszych profesorów w dyscyplinie medycyna, których kandydatury były weryfikowane podczas prac Rady Doskonałości Naukowej.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz jest absolwentką medycyny weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 2003 r. na Wydziale Nauk Weterynaryjnych UWM, a  doktora habilitowanego nauk medycznych w 2013 r. na podstawie uchwały Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na podstawie 6 jednotematycznych publikacji. Przez wiele lat była kierownikiem Katedry Patofizjologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM, a obecnie pracuje na stanowisku profesora na tym wydziale.

Wykształcenie dodatkowe: zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi - studia podyplomowe; 6-miesięczne szkolenie - broker innowacji; 2-letnie Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne - kwalifikacje  nauczycielskie; studia podyplomowe z rachunkowości oraz liczne certyfikaty (np. upoważniające do planowania badań z użyciem zwierząt, z materiałem do transplantacji itp.) .

Wybrane tematy zainteresowań naukowych:

1) Badania nad unerwieniem oraz kodowaniem chemicznym neuronów oraz włókien nerwowych przewodu pokarmowego, układu rozrodczego oraz w zwojach współczulnych zaopatrujących narządy głowy w stanie fizjologicznym i patologicznym. Badania prowadzono na dużym modelu zwierzęcym.

2) Badania nad optymalizacją hodowli komórek pochodzących  z różnych źródeł (szpik kostny ludzki, sznury pępowinowe, tkanka tłuszczowa) na potrzeby opracowania produktów zaawansowanej terapii komórkowej  wyjątki szpitalne (ATMP- HE), na które uzyskano zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz opinię Europejskiej Agencji Leków (CAT). Uzyskano zgodę na opracowanie produktów zaawansowanej terapii z wyłączeniem szpitalnym (ATMP-HE) na zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC ) izolowanych z galarety Whartona, szpiku kostnego oraz tkanki tłuszczowej np. w stwardnieniu zanikowym bocznym, stwardnieniu rozsianym i inne.

3) Opracowanie wydajnej i praktycznej bezpośredniej metody różnicowania ludzkich mezenchymalnych komórek pochodzących z galarety Whartona w kierunku nerwowych komórek macierzystych oraz ocena ekspresji ich markerów proliferacji oraz różnicowania na poziomie białka z zastosowaniem cytometrii przepływowej  i immunocytochemii. Analiza ekspresji markerów różnicowania na poziomie mRNA z zastosowaniem reakcji real-time PCR oraz analiza właściwości wydzielniczych poprzez badanie cytokin wydzielanych przez komórki NSC, MSC.

4) Opracowanie optymalnych warunków hodowli komórkowych oraz oceny procesu regeneracji uszkodzonych krążków międzykręgowych in vivo na dużym modelu zwierzęcym

5) Próba opracowania terapii leczenia ALS z wykorzystaniem progenitorów glejowych na  modelu  psim.

6) Opracowanie optymalnych warunków hodowli mezenchymalnych komórek izolowanych ze sznura pępowinowego, a następnie podanie ich do zmienionych chorobowo stawów psów.

7) Ocena roli  RAGE, receptora końcowych produktów zaawansowanej glikacji, w postępującym zwyrodnieniu neuronów ruchowych rdzenia kręgowego w stwardnieniu zanikowym bocznym (SZB) na mysim modelu tej choroby oraz u pacjentów chorych na SZB itp.

Wybrane osiągnięcia organizacyjne:

Utworzyła i kierowała 2 bankami komórek i tkanek w latach 2014-2018. Kierowała pracami nad uzyskaniem pozwolenia Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie banku oraz na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie wielu tkanek i komórek (szpiku kostnego, tkanki chrzęstnej, tkanki nerwowej, naskórka z częścią skóry właściwej, sznura pępowinowego, tkanki opuszki węchowej, komórek mezenchymalnych szpiku, komórek mezenchymalnychtkanki tłuszczowej, chondrocytów, komórek  tkanki nerwowej, keratynocytów,  melanocytów, fibroblastów, komórek mezenchymalnych  galarety Whartona, komórek  opuszki węchowej). Uzyskała zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów zaawansowanej terapii wyjątki szpitalne (ATMP-HE).

Dorobek naukowy

Jest współautorką ponad 100 artykułów naukowych w czasopismach indeksowanych przez JCR i ponad 160 doniesień naukowych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Zgodnie z punktacją MEN sumaryczna wartość jej prac wynosi ponad 3800 pkt., sumaryczny Impakt Faktor 205. Według bazy Scholar Google jej prace były cytowane ponad 970 razy, indeks Hirscha wynosi 16. Była kierownikiem/współwykonawcą projektów zewnętrznych (NCBR, NCN, SPUB, z UE/ Budowa laboratorium medycyny regeneracyjnej) oraz licznych projektów statutowych. Odbyła staże zagraniczne i krajowe (USA, Niemcy, Belgia).

Działalność dydaktyczno-naukowa

Wypromowała 4 doktorantów a obecnie pełni funkcję promotora w 3 przewodach doktorskich. Za swoją działalność naukową oraz dydaktyczną była wielokrotnie wyróżniana przez rektora UWM. Prowadzi Koło Naukowe Patofizjologów Wydziału Lekarskiego, a jej członkowie uzyskują stypendia rektora oraz granty. Prowadziła zajęcia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, prowadzi wykłady, seminaria oraz ćwiczenia na Wydziale Lekarskim oraz w Szkole Zdrowia Publicznego.

Służbowo i prywatnie

- Cieszę się, że moja praca została uznana i jest swego rodzaju uwieńczeniem mojej kariery zawodowej, ponieważ moja wytrwałość i poszukiwanie prawdy zostało docenione. Zdałam ostatni egzamin w karierze zawodowej potwierdzający moje kompetencje zawodowe i naukowe. Prywatnie realizuję z uśmiechem swoje pasje każdego dnia tu i teraz. Wierzę w siebie. Żyję jednym dniem. Wszystko jest lekcją, a te trudne okazują się najcenniejsze i najbardziej transformujące – podkreśla prof. Joanna Wojtkiewicz.

„Ludzie nie są więźniami losu, a jedynie więźniami własnych umysłów.” Franklin D. Roosevelt

„Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko nasz ograniczony umysł uznaje pewne zjawiska za niepojęte i nierealne.” Marc Levy

jw, opr. syla

w kategorii