Nowe władze Wydziału Nauk Społecznych

na zdj. od lewej: dr hab. Marcin Chełminiak, dr Cezary Kurkowski, prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. Marzenna Nowicka
W fotelu dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWM zasiądzie dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM. Wybory nowych władz wydziału odbyły się 8 stycznia.

Dotychczasowy dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM prof. Sławomir Przybyliński objął stanowisko prorektora ds. kadr (wybory odbyły się 23 listopada), konieczne zatem stało się wyłonienie nowych władz WNS. Wydziałowe Kolegium Elektorów 41 głosami na tak (na 47 głosów oddanych) powierzyło stanowisko dziekana dr hab. Joannie Ostrouch-Kamińskiej, prof. UWM z Katedry Pedagogiki Ogólnej, dotychczasowej prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Była to jedyna kandydatura zgłoszona na stanowisko dziekana.

Nowo wybrana pani dziekan jest pedagogiem społecznym, socjologiem edukacji. Jej zainteresowania badawcze obejmują głównie trzy obszary: różnicowanie procesów społecznych oraz edukacyjnych m.in. ze względu na płeć, miejsce pochodzenia; specyfika współczesnego rodzinnego środowiska wychowawczego, zasady i dynamika relacji wewnątrzrodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem relacji małżeńskich/partnerskich; kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe, sposoby doświadczania współczesnych problemów społecznych ze względu na płeć (np. przemocy ze względu na płeć). Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu: socjologii edukacji/wychowania, socjologii kultury, pedagogiki społecznej, pedagogiki emancypacyjnej i krytycznej, patologii społecznych.

Na czym pragnie się skupić w trakcie swej kadencji?

- To będzie kadencja kontynuacji; najbliższy czas to wprowadzanie zmian zapoczątkowanych przez poprzednie kolegium dziekańskie. Musimy przede wszystkim przyjrzeć się potencjałowi dyscyplin naukowych na wydziale, które zostaną poddane ewaluacji w 2021 roku. Zastanawiamy się, jak najlepiej wspierać pracowników wydziału w ich profesjonalnym rozwoju, ale i jak wspierać rozwój wydziału. To są te wyzwania, które nas teraz czekają. Prowadzimy też rozmowy z władzami uczelni na temat budowy nowej siedziby wydziału, władze są nam życzliwe. Nie tracimy nadziei, że w najbliższej przyszłości siedziba Wydziału Nauk Społecznych stanie się faktem - mówi nowa dziekan.

Gratulacje i życzenia owocnej pracy złożył nowym władzom Wydziału Nauk Społecznych dotychczasowy dziekan a obecnie prorektor ds. kadr prof. Sławomir Przybyliński.

- Wybrana dziś ekipa jest gwarantem kontynuacji naszych wcześniej opracowanych planów na lata 2016-2020. Głosowanie z tak wysokim procentem głosów na tak pokazuje wielki kredyt zaufania, jakim nowe władze zostały obdarzone. To jest taka drużyna, która moim zdaniem gwarantuje sukces w przyszłości – podkreśla prof. S. Przybyliński.

Funkcję prodziekana ds. nauki i współpracy międzynarodowej powierzono dr hab. Marzennie Nowickiej, prof. UWM; prodziekana ds. studenckichdr. hab. Marcinowi Chełminiakowi a prodziekana ds. kształcenia i rozwojudr. Cezaremu Kurkowskiemu.

Prof. Joanna Ostrouch-Kamińska jest piątą kobietą pełniącą funkcję dziekana na naszej uczelni. Na 16 uniwersyteckich wydziałów i filię w Ełku tylko na pięciu wydziałach stanowisko dziekana piastują kobiety (są to wydziały: Bioinżynierii Zwierząt - prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw., Nauk Społecznych – dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, Nauk o Zdrowiu - dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM, Nauki o Żywności – prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz, prof. zw.; Nauk o Środowisku – dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM).

Zgodnie z wytycznymi nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wszyscy dotychczasowi dziekani i prodziekani oraz prorektorzy kończą swoje kadencje 30 września tego roku.

mah

na zdj. od lewej: dr hab. Marcin Chełminiak, dr Cezary Kurkowski, prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. Marzenna Nowicka

Prof. Joanna Ostrouch-Kamińska od 2013 r. przewodniczy zarządowi olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, wchodzi w skład prezydium zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w kadencji 2017-2020. Od 2012 r. kieruje Pracownią Badań nad Rodziną i Nierównościami Społecznymi. Reprezentuje również PTP w The World Education Research Association (WERA). W European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) przewodniczy sekcji dotyczącej problematyki różnicowania procesów uczenia się dorosłych ze względu na płeć. Wydała m.in. 3 autorskie lub współautorskie  monografie: „Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami” (Kraków 2011), „Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne” (wspólnie z I. Chmurą-Rutkowską, Kraków 2007), „Nieuchwytne. Relacje matek i córek w codzienności” (Olsztyn 2004). Zrealizowała 3 granty badawcze. Wypromowała ponad 100 prac magisterskich; obecnie sprawuje opiekę naukową nad 4 doktorantkami.

w kategorii