Nowi profesorowie

Prof. A. Pszczółkowska i prezydent RP Andrzej Duda
Andrzej Duda - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył 6 listopada akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nowych profesorów znaleźli się także pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. Agnieszka Pszczółkowska jest profesorem nauk rolniczych. Pracuje w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie. Studia wyższe ukończyła na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 1994 r. Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia (specjalność: produkcja roślinna) uzyskała w 2002 r., a stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie agronomia (specjalność: diagnostyka molekularna patogenów roślin) w 2009 r.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1994 r. jako technik. Następnie pracowała na etacie technologa i specjalisty. W 2002 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta. Od 2011 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Głównie kierunki jej pracy naukowo-badawczej dotyczą: diagnostyki patogenów grzybowych z tkanek roślinnych, ziarna i nasion metodą PCR, real-time PCR i sekwencjonowania DNA; identyfikacji genów odpowiedzialnych za syntezę mykotoksyn w surowcach roślinnych i paszach; analiz filogenetycznych wybranych gatunków grzybów mikroskopowych, głównie patogenów roślin; zdrowotności nasion wybranych gatunków roślin uprawnych otrzymanych w różnych technologiach produkcji; wpływu niektórych stresów biotycznych i abiotycznych na produktywność, parametry wymiany gazowej i zdrowotność roślin uprawnych.

Dorobek naukowy składa się z 85 publikacji, w tym 63 to oryginalne prace twórcze, 1 rozdziału w monografii wieloautorskiej i 2 monografii współautorskich. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych w formie referatów i doniesień.

W trakcie pracy zawodowej brała udział w 17 projektach badawczych (KBN, MNiSW, NCN, MRiRW). Była promotorem w jednym zakończonym przewodzie doktorskim, w trzech kolejnych pełni funkcję promotora. Wykonała recenzje 3 prac doktorskich oraz była członkiem komisji w 4 postępowaniach habilitacyjnych.

Prowadziła i prowadzi wszystkie formy zajęć akademickich: ćwiczenia, wykłady i seminaria ze studentami oraz doktorantami Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Doskonaliła swój warsztat naukowo-badawczy uczestnicząc w 2 stażach oraz licznych kursach, szkoleniach i warsztatach.

Pełniła funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w latach 2012 – 2019. Jest członkiem 3 towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Polskiego Towarzystwa Łubinowego, Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną była kilkukrotnie wyróżniona nagrodą Rektora macierzystej uczelni.

Prof. Zofia Rzepecka pracuje w Instytucie Geodezji UWM. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, na kierunku fizyka, uzyskując tytuł zawodowy magistra w czerwcu 1980 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała 1995 r. w wyniku obrony pracy doktorskiej z dziedziny geodezji satelitarnej: „Zastosowanie metody filtracji Kalmana do opracowania pomiarów satelitarnych" na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w r. 2005. Podstawą jego nadania była monografia dotycząca opracowania własnych, zoptymalizowanych algorytmów do opracowania utrudnionych obserwacji GPS, przy zasłonach sfery niebieskiej oraz odbiciach sygnału satelitarnego powodujących efekt wielotorowości sygnału. Kolokwium habilitacyjne przeprowadzone przed Radą Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej uzyskało jej wyróżnienie.

Tematyka prowadzonych przez nią badań naukowych dotyczy optymalizacji i zastosowań algorytmów pozycjonowania satelitarnego, wykorzystania metod filtracji Kalmana w geodezji satelitarnej, algorytmów opracowania i integracji obserwacji GNSS z obserwacjami pseudo-satelitów oraz zastosowań satelitarnych i naziemnych pomiarów przyspieszenia siły ciężkości Ziemi do zagadnień związanych z hydrologią, jak na przykład monitoring zmian poziomu wód gruntowych.

Jej dorobek twórczy obejmuje około 100 prac. Większość publikacji jest w języku angielskim. Uczestniczyła w ponad 100 konferencjach polskich i międzynarodowych. Była kierownikiem 3 projektów badawczych, a jako wykonawca lub główny wykonawca uczestniczyła w realizacji 6 projektów. Za działalność naukową uzyskała 6 nagród, w tym 2 nagrody ministra i 4 nagrody rektora.

W latach 2005-2012, przez 2 kadencje, pełniła funkcję prodziekana do spraw nauki, członka Senackiej Komisji Nauki UWM oraz kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej naszego Uniwersytetu.

Jest promotorem 3 prac doktorskich. Prowadzi zajęcia na wszystkich trzech poziomach nauczania, była lub jest promotorem ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich. Za działalność w zakresie dydaktyki została uhonorowana 3 nagrodami i wyróżnieniami rektora.

W latach 2007-2017 była członkiem, a w latach 2013-2017 zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM. Brała udział w pracach Centrum zmierzających do popularyzacji osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych pracowników uczelni wśród przedstawicieli sektora gospodarki. Za działalność organizacyjną uzyskała 7 nagród rektora UWM.

Prywatnie jest mężatką, ma 3 dorosłych już dzieci. Po pracy interesuje się literaturą popularnonaukową z różnych dziedzin nauki, fizyką współczesną, beletrystyką, historią i geografią naszego regionu oraz sportem. Odpoczywa pływając, wiosłując, jeżdżąc na rowerze lub desce snowboardowej.

w kategorii