Nowy profesor - Leszek Małyszko

Profesor Leszek Małyszko
Dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM z Wydziału Geoinżynierii otrzymał 28 września 2021 tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Profesor Leszek Małyszko, po ukończeniu studiów na kierunku budownictwo Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, podjął pracę jako asystent na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W trakcie pracy zdobywał kolejne stopnie naukowe na Politechnice Warszawskiej, gdzie obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa – mechaniki konstrukcji oraz uzyskał poparcie senatu w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Profesor Małyszko od prawie 3 dekad, tj. od czasu uzyskania stopnia doktora pełni funkcję kierownika katedry. Był również członkiem wielu ciał kolegialnych uczelni na różnych wydziałach (w tym prodziekanem) oraz ostatnio kierownikiem zespołu unijnych projektów inwestycyjnych w latach 2013-2017. Obecnie jest kierownikiem Katedry Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Geoinżynierii. Wielokrotnie był recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz doktora w zakresie budownictwa w czołowych technicznych uczelniach krajowych.

Od wielu lat profesor Małyszko prowadzi działalność w stowarzyszeniach naukowych i komitetach technicznych. Jest m.in. członkiem zarządu Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) oraz wieloletnim przewodniczącym Komisji Nauki Oddziału Olsztyńskiego. Od ponad 2 dekad uczestniczy w międzynarodowym stowarzyszeniu naukowym International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), gdzie jest stałym członkiem komitetu organizującego w kraju coroczne seminaria na temat konstrukcji lekkich LSCE - Lightweight Structures in Civil Engineering.

Działalność naukowa profesora jest skupiona w budownictwie na: modelowaniu zniszczenia w konstrukcjach murowych, lekkich konstrukcjach w inżynierii lądowej i nieliniowych modelach materiałów w mechanice budowli.
Konstrukcje murowe są obiektem jego szczególnego zainteresowania. Jest głównym autorem 4 monografii naukowych w języku polskim, w tym 2 finansowanych z grantu własnego Ministerstwa Nauki oraz monografii habilitacyjnej nagrodzonej przez PZITB prestiżową nagrodą im. Wacława Żenczykowskiego.

Z racji swojej działalności w IASS zorganizował w Olsztynie 3 coroczne seminarium LSCE jako przewodniczący komitetu naukowego, w tym seminarium XXV w 2019 r. z jubileuszową monografią.

Badania nad nieliniowymi modelami materiałów w mechanice budowli profesor rozpoczął w 2010 r. na polecenie ówczesnej rady wydziału we współpracy ze Państwowym Uniwersytetem Morskiem w Odessie. Jest w tym zakresie współautorem 3 monografii – w języku rosyjskim i ukraińskim wydanych w Odessie oraz 1 w języku angielskim, wydanej w 2019 r. w Polsce.

Wyniki prowadzonych przez profesora doświadczeń i analiz mają charakter zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Zostały dokładnie opisane w monografiach i opublikowane w renomowanych czasopismach, a także zaprezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Profesor jest także autorem ekspertyz technicznych na zamówienie publiczne oraz współautorem praw własności przemysłowej nadanych przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Leszek Małyszko jest żonaty, żona Anna jest chirurgiem szczękowym. Mają 2 zamężne córki i 5 wnuków.

opr. syla

w kategorii