Nowy profesor Marcin Dębowski

prof. Marcin Dębowski
Do grona profesorów tytularnych naszej uczelni dołączył prof. Marcin Dębowski z Wydziału Nauk o Środowisku. Akt nominacyjny otrzymał 6 listopada z rąk Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prof. Marcin Dębowski jest profesorem nauk technicznych. Pracuje w Katedrze Inżynierii Środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku UWM. Studia wyższe ukończył na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM w 2001 r. Stopień doktora nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska (specjalność: technologia wody i ścieków) uzyskał w 2005 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, a stopień doktora habilitowanego w 2013 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 2005 r. jako asystent. Rok później pracował na etacie adiunkta, a od 2013 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Głównie kierunki jego pracy naukowo-badawczej dotyczą poszukiwania rozwiązań technologicznych wpływających na poprawienie efektywności procesów oczyszczania wody i ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych, a także koncentrują się wokół tematyki związanej z bioenergetyką, w tym przede wszystkim na technologiach wytwarzania biogazu oraz produkcji i energetycznego wykorzystania biomasy mikroglonów.

Dorobek naukowy składa się z blisko 300 publikacji, w tym wielu oryginalnych prac twórczych, monografii oraz materiałów popularno-naukowych. Wyniki swoich badań prezentował na ponad 200 konferencjach krajowych i międzynarodowych. W trakcie pracy zawodowej kierował lub był wykonawcą w 24 projektach badawczych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR, WFOŚiGW, POiG, UE).

Jest współautorem 21 uzyskanych patentów i wzorów użytkowych oraz ponad 100 opracowań wykonanych dla podmiotów gospodarczych. Wykonał ponad 200 recenzji publikacji naukowych, rozpraw habilitacyjnych oraz rozpraw doktorskich. Był promotorem w trzech zakończonych przewodach doktorskich, w dwóch kolejnych pełni funkcję promotora. W latach 2015-2016 był profesorem wizytującym w Instytucie Maszyn Cieplnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Jest członkiem kilkunastu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Prowadził i prowadzi wszystkie formy zajęć akademickich, w tym ćwiczenia, wykłady i seminaria ze studentami oraz doktorantami Wydziału Nauk o Środowisku oraz innych Wydziałów UWM. Pod jego kierunkiem powstało 58 prac magisterskich oraz 39 prac inżynierskich. Doskonalił swój warsztat naukowo-badawczy uczestnicząc w wielu stażach, kursach i warsztatach. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był 17 krotnie nagradzany, w tym wielokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora UWM.

opr. mah