Pierwsze posiedzenie Rady UWM

członkowie rady uwm
Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada UWM pozytywnie zaopiniowała nowy statut Uniwersytetu.

Pierwsze posiedzenie Rady UWM – nowego organu powołanego do życia na polskich uczelniach mocą ustawy 2.0 odbyło się 13 maja. Rada zaopiniowała na nim nowy statut UWM.

- Wprowadziliśmy jedną poprawkę merytoryczną i korekty stylistyczne doskonalące ten dokument – wyjaśnia prof. Marek Chmaj, przewodniczący Rady.

Ten statut 21 maja zostanie poddany pod obrady Senatu UWM i uchwalony.

- Poza tym ustaliliśmy terminarz spotkań Rady i ich tematykę Będziemy obradować na comiesięcznych sesjach za wyjątkiem lipca i sierpnia - dodaje prof. Andrzej Koncicki.

Najbliższe posiedzenie Rady – 1 czerwca.

Skład pierwszej Rady Uczelni Senat UWM wybrał 29 marca. Jej kadencja potrwa do 31 grudnia 2020 r. Pierwszym zadaniem Rady było zaopiniowanie projektu nowego statutu Uniwersytetu.

W skład rady wchodzą: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski z Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Tadeusz Kamiński z Wydziału Biologii i Biotechnologii, prof. dr hab. Andrzej Koncicki z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, prof. dr hab. Marek Chmaj z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka z Politechniki Wrocławskiej i prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Do Rady na mocy ustawy wszedł także Krystian Filipek, przewodniczący samorządu studenckiego UWM.

Zgodnie z założeniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rada uczelni ma charakter doradczy. Odpowiada za opiniowanie strategii uczelni, projekt statutu oraz monitoruje jej gospodarkę finansową.

lek, mah

w kategorii