Rok akademicki 2017/18 - rozpoczęty

senat UWM podczas inaguracji roku akademickiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczął 19. rok akademicki. Podczas inauguracji doktorat honoris causa UWM otrzymał prof. Tetsuo Kanno z Japonii.

Ogólnouniwersytecka inauguracja roku akademickiego 2017/18 odbyła się 2 października w Centrum Konferencyjnym. Przybyli na nią m.in.: parlamentarzyści, władze i pracownicy uczelni,  profesorowie seniorzy, reprezentanci władz miasta i województwa, duchowni różnych wyznań, przedstawiciele służb mundurowych i medycznych, przedsiębiorcy współpracujący z UWM, delegaci z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich w kraju i zagranicy oraz studenci I roku, reprezentujący wszystkie uniwersyteckie wydziały.

Uroczystość otworzył rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszard Górecki. Rektor przypominał, że w 1999 r. UWM zaczynał jako uczelnia 12-wydziałowa. Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego okresu było utworzenie w 2007 r. Wydziału Nauk Medycznych. Dziś, po 10 latach, mamy już 2 wydziały medyczne: Lekarski oraz Nauk o Zdrowiu.

- Podjęcie wyzwania uruchomienia kształcenia medycznego było bardzo dobrą decyzją, kluczową nie tylko dla naszego Uniwersytetu, ale dla całej północno-wschodniej Polski – ocenił rektor. - Olsztyn stał się miejscem zdobywania wiedzy i praktyki w zakresie kształcenia lekarskiego, dietetyki, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, a od tego roku także położnictwa. Pacjenci z naszego regionu zyskali nowy budynek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z nowoczesnym blokiem operacyjnym, który poszerzył zakres oferowanych usług medycznych, niosąc mieszkańcom ratunek w najcięższych chorobach. To w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przeprowadzone zostały pierwsze w Polsce operacje wszczepiania stymulatora chorym w śpiączce, we współpracy z profesorami z Japonii. To u nas otwarto Klinikę Budzik dla Dorosłych, Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa. Z sukcesem realizujemy program rozwojowy medycyny, dzięki któremu powstało Centrum Symulacji Medycznej – wzorcowe w skali całego kraju – wyliczał prof. R. Górecki.

Z okazji 10-lecia medycyny, życzę obu wydziałom dalszego intensywnego rozwoju, pozyskiwania wybitnych specjalistów, kolejnych sukcesów w zakresie kształcenia i badań naukowych w Polsce i na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim zdolnych i ambitnych studentów, którzy będą wizytówką naszego Uniwersytetu.

Bardzo też proszę, aby Collegium Medicum zaangażowało się w tworzenie kolejnych nowych kierunków kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji, ze względu na ogromne potrzeby. Uważam też, że ważnym zadaniem jest także utworzenie medycyny sądowej.

Życzę też, aby nasz Szpital Uniwersytecki dynamicznie się rozwijał, aby m.in. otrzymał wsparcie finansowe zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia na budowę drugiego skrzydła.

Przy okazji składam serdeczne podziękowanie prezesowi Januszowi Dramińskiemu za przekazanie ze swojej firmy szpitalowi i wydziałom 2 nowych ultrasonografów.

Musimy zająć się jednak nie tylko medycyną, ale także rozwojem pozostałych wydziałów UWM. Szczególnie ważne zadania to:

1. Dalsza poprawa kształcenia, m. in. coraz lepiej dostosowanego do rozwoju gospodarczo-społecznego, nie tylko Warmii i Mazur.

2. Kontynuowanie wzmocnienia badań naukowych.

3. Umocnienie umiędzynarodowienia uczelni.

4. Dalsza poprawa infrastruktury kampusu, z uwzględnieniem Wydziału Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych.

Priorytetem Uniwersytetu jest wysoka jakość oferty dydaktycznej i kształcenia. W bieżącym roku akademickim będziemy kształcić na 77 kierunkach. Uruchomiliśmy kilka nowych, m.in. lingwistykę w biznesie, położnictwo, inżynierię informacji. Większość naszych nowości cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, a więc kierunki, które tworzymy, odpowiadają na potrzeby rynku pracy. W nowy rok akademicki wchodzimy z liczbą ok. 21000 studentów, z czego ok. 8000 to nowo przyjęci.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym zaowocowała wprowadzaniem nowoczesnych form i metod kształcenia. Od tego roku akademickiego rusza kształcenie dualne realizowane wspólnie z firmą OBRAM, a od następnego roku akademickiego z Michelin Polska oraz z Zakładem Usługowym Zygmunt Żarna. Wkrótce, w porozumieniu z prof. Gertrudą Uścińską - prezes ZUS uruchomimy kształcenie dualne oraz podyplomowe z ZUS. Dostosujemy także studia podyplomowe do potrzeb samorządu terytorialnego.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem jest rozszerzenie umiędzynarodowienia kształcenia. Wprowadzamy nowe ścieżki kształcenia w języku angielskim. Dziś mamy ich 20, w roku akademickim 2018/19 będzie już 25 programów kształcenia w języku angielskim i 1 w języku rosyjskim. Prawdopodobnie za rok, na kierunku lingwistyka w biznesie, do języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego dołączy - chiński. Planujemy wzmocnienie współpracy edukacyjnej z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Offenburgu. Serdecznie dziękuję rektorowi Wienfriedowi Lieberowi za kolejne propozycje wspólnego kształcenia. Planujemy także rozszerzenie współpracy edukacyjnej m. in. z Uniwersytetem w Bari, Biełgorodzie, Setubal, Ostrawie a także z kilkoma uczelniami w Kazachstanie oraz z Politechniką Lwowską. Naszym priorytetem jest także umiędzynarodowienie studiów doktoranckich. Od roku akademickiego 2018/19 rusza program międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu biogospodarki. Uczelnia zdobyła na ten cel 3,5 mln zł w konkursie POWER.

O umiędzynarodowieniu w wielkiej mierze decyduje wymiana studentów i pracowników dydaktycznych. Przed nami dużo pracy, aby odnotowany w minionych 2 latach 30% wzrost mobilności w programie Erasmus+ jeszcze się podniósł.

Aktualnie realizujemy 155 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Powodem do radości jest rosnący współczynnik sukcesu w pozyskiwaniu środków na badania i to na najwyższym poziomie. Przykładem jest projekt prof. D. Kruk z programu Horyzont 2020, uznany w Brukseli za jeden z najbardziej innowacyjnych.

W tym roku akademickim musi nastąpić dalsza aktywizacja naszych pracowników w pozyskiwaniu środków na badania, w tworzeniu konsorcjów naukowych, zwłaszcza z jednostkami zagranicznymi. Przykładem jest rozwijająca się współpraca z uniwersytetami w Barii, Pekinie, Biełgorodzie, Lwowie oraz Ałma Acie. Bardzo ważne jest również zacieśnienie współpracy z otoczeniem biznesowym. Co roku Uniwersytet zgłasza kilkadziesiąt wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP. Jest to bardzo dobry wynik w kraju i wpływa na pozycję uczelni i naszych naukowców w rankingach. Aktualnie kilkanaście innowacyjnych wynalazków jest w fazie komercjalizacji i wkrótce trafi do gospodarki.

W listopadzie b.r. rozpoczynamy kształcenie w Akademii Biznesu UWM. To pierwsza w Polsce inicjatywa edukacyjna, przygotowująca elitarną grupę studentów i doktorantów do prowadzenia własnych, innowacyjnych firm.

Znaczną część swego przemówienia prof. Ryszard Górecki poświęcił nowej ustawie.

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje 1 października 2018 r. wprowadzić w życie nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. Założenia tej ustawy dotyczą przede wszystkim rozszerzenia autonomii uczelni, poprzez m.in. zwiększenie roli statutu oraz odpowiedzialności rektora w zarządzaniu uczelnią. Szczególnie ważną informacją jest planowane odejście od klasycznego modelu uniwersytetu. To nie wydziały, lecz uczelnia będzie przedmiotem wszelakich ocen i mierników. W związku z tym regulacje ustawowe będą ograniczone tylko do poziomu centralnych organów uczelni. Rektor będzie przede wszystkim: reprezentować uczelnię, zarządzać nią, ustalać strukturę organizacyjną, projekt statutu oraz strategię, powoływać osoby do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni.

Zupełnie nowym organem uczelni będzie rada uczelni, która będzie nadzorować najważniejsze zadania, takie jak: uchwalanie strategii rozwoju, sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową, nad zarządzaniem uczelnią oraz wskazywanie kandydatów na rektora do wyboru przez kolegium elektorów.

Radę uczelni w liczbie 6 lub 8 członków będzie powoływać senat, z czego 50% spoza uczelni. Senat będzie musiał wprowadzić nowy statut i nowe regulaminy. Senat, a nie wydział, będzie nadawać doktoraty i habilitacje nauczycielom akademickim.

Ustawa wskazuje 2 typy uczelni: akademickie i zawodowe. Pojawią się również uczelnie badawcze. Uczelnia badawcza będzie musiała posiadać m.in. co najmniej połowę jednostek z kategorią A+ albo A i uprawnienia do habilitowania w co najmniej 4 dziedzinach.

Zmienią się także zasady studiowania. Uczelnie otrzymają większą autonomię w tworzeniu oferty dydaktycznej z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych. Większy nacisk będzie kładziony na studia praktyczne i interdyscyplinarne. Wydłużą się studia niestacjonarne (co najmniej o 1 semestr na I i II stopniu oraz o 2 semestry na jednolitych studiach magisterskich). Zniesione zostaną minima kadrowe dla kierunków studiów. W profilu praktycznym co najmniej 50% godzin będzie realizowanych przez NA zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy zaś w profilu ogólnoakademickim co najmniej 75%.

W miejsce obecnych studiów doktoranckich powstaną szkoły doktorskie. Będą je mogły prowadzić tylko uczelnie z uprawnieniami do nadawania stopnia w co najmniej 2 dyscyplinach. Duże zmiany dotkną również pracowników uczelni. Dotyczyć będą nowej ścieżki kariery dla wybitnych dydaktyków. Zostanie zniesiony obowiązek habilitacji, a zarazem ułatwiony proces uzyskiwania habilitacji dla wybitnych uczonych. Uczelnie będą miały możliwość tworzenia własnych ścieżek kariery akademickiej. Nowa ścieżka kariery akademickiej to: asystent, adiunkt, profesor uczelni dydaktyczny, profesor uczelni naukowy, który będzie miał szansę uzyskania tytułu profesora. Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów zastąpi Rada Doskonałości Naukowej.

Nastąpi także istotna ewaluacja nauki. Liczba dyscyplin naukowych zostanie zmniejszona z obecnych 102 do ok. 40. Uprawnienia do nadawania stopni będą zależne od kategorii naukowej. Habilitacje tylko przy posiadaniu kategorii A+ i A w danej dyscyplinie, zaś doktoraty przy posiadaniu minimum kategorii B+, która będzie nową kategorią uczelni.

Ustawa 2.0 zobowiąże nas w bieżącej kadencji m.in. do pracy nad nowym statutem uczelni, opracowaniem nowej struktury organizacyjnej oraz przypisaniem pracowników i uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin. W IV kwartale 2021 r. będą przyznane uczelni, nie wydziałom, nowe uprawnienia akademickie. Pełne wejście w życie ustawy poprzedza bardzo trudny okres przejściowy.

Następnie rektor zwrócił się do młodzieży akademickiej.

- Rozpoczynacie dziś kolejny etap swojego kształcenia, ale też przygody. Serdecznie witam Was na naszej uczelni. Życzę, abyście nie tylko zdobyli dobre wykształcenie, ale też zrealizowali u nas swoje marzenia i pasje. Korzystajcie w pełni z życia. Poza kształceniem macie do dyspozycji zespoły artystyczne, chóry, koła naukowe, sekcje sportowe i przepiękną infrastrukturę Kortowa. Oby lata studenckie przyniosły Wam najcenniejsze wartości i najpiękniejsze przeżycia – życzył rektor. Na koniec złożył życzenia wszystkim pracownikom Uniwersytetu.

- Rok akademicki 2017/18 ogłaszam za otwarty – ogłosił.

Głównym punktem inauguracji była immatrykulacja przyszłych studentów. Przeprowadził ją prof. Jerzy Przyborowski, prorektor UWM ds. kształcenia i studentów. Następnie rektor prof. Ryszard Górecki pasował na studentów przedstawicieli pierwszego rocznika wszystkich wydziałów. W identyczny sposób odbyła się następnie immatrykulacja kandydatów na doktorantów.

Tę część uroczystości zamknęła zgodnie z tradycją pieśń „Gaudeamus”

Władze uczelni uhonorowały także osoby szczególnie zasłużone dla UWM. Medal Benemerenti Universitati Nostrae otrzymał prof. Tadeusz Rawa w uznaniu zasług dla Wydziału Nauk Technicznych i UWM. Zamiast podziękowań zacytował 2 wiersze, w tym jeden własnego autorstwa, chwalące pracę i współdziałanie. Statuetki UWM otrzymali: prof. Tadeusz Kamiński, dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii za zasługi dla wydziału i uczelni oraz Janusz Dramiński, prezes firmy Dramiński w podzięce za przekazanie Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu specjalistycznych urządzeń diagnostycznych.

Podziękowania za długoletnią pracę odebrali pracownicy UWM odchodzący na emeryturę. Byli to dr hab. Michaił Borsuk, dr hab. Tran Chi, dr hab. Ryszard Cymerman, profesorowie: Ewa Klimiuk, Józef Koc, Jacek Leman, Tadeusz Rawa i Krystyna Skibniewska.

Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny pt. „Warm eyes for the weak patients. Socio-Medical supports as a neurosurgeon” wygłosił dr. h. c. prof. Tetsuo Kanno. Istotę wykładu: że ciepłe spojrzenie - jest pokrzepieniem dla pacjentów spuentował prof. Ryszard Górecki.

Po wykładzie inauguracyjnym głos zabrał m.in. Shigeo Matsutomi, ambasador Japonii w Polsce. Ambasador pogratulował swemu rodakowi doktoratu h.c. Przypomniał także zasługi rektora UWM dla współpracy polsko-japońskiej z okresu, gdy był senatorem RP. O dobrze układającej się współpracy UWM i Uniwersytetu Technicznego w Offenburgu zapewnił zebranych jego rektor prof. Wienfried Lieber. Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa zwrócił uwagę na znaczenie UWM dla regionu i to, że m.in. że takie uroczystości, jak doktorat honoris causa otwierają na świat nie tylko Uniwersytet, ale i region.

Michał Wypij – przedstawiciel ministra nauki i szkolnictwa wyższego odczytał list ministra, w którym streszcza on ideę i główne założenia ustawy2.0.

Lech Kryszałowicz

 

w kategorii