Rzeczpospolita Wazów. Kongres historyczny

Zygmunt III Waza z rodziną
Wydział Humanistyczny UWM oraz Polskie Towarzystwo Historyczne zapraszają w dniach 6-8 września na I Kongres Badaczy Epoki Wazów. Kongres odbędzie się w budynku Wydziału Humanistycznego.

Hasłem kongresu jest Rzeczpospolita Wazów (1588 – 1648 – 1668). Założeniem spotkania jest dyskusja nad różnymi aspektami, które odegrały istotny wpływ na rozwój polsko-litewskiego państwa, jak też przyczyniły się do jego kryzysu. Organizatorzy proponują spotkania i dyskurs w kilku sekcjach, które będą dotyczyły następujących obszarów:

Ustrój i forma rządów

Blaski i cienie staropolskiego parlamentaryzmu, kultura polityczna i prawna, próby reform i kryzysy ustrojowe, ideolodzy demokracji szlacheckiej tego okresu, ideologia i symbolika władzy monarszej.

Społeczeństwo i kultura

Struktura stanowa, etniczna i wyznaniowa, demografia, życie codzienne, rodzina, margines społeczny, zmiany w świadomości społecznej, komunikacja społeczna (obieg informacji i propaganda), nauka i edukacja katolicka i innowiercza, dwór królewski i magnacki jako ośrodki kultury, Sarmatyzm – kultura i ideologia szlachty.

Wojskowość w czasach Wazów

Organizacja, skład, liczebność, struktura armii koronnej i litewskiej, kadra oficerska, urzędy i ustawodawstwo wojskowe, uzbrojenie, taktyka, finansowanie.

Wazowie i ich czasy w dawnej i współczesnej kulturze

Dziedzictwo epoki w literaturze i sztuce, Wazowie w kulturze pamięci.

Uroczyste otwarcie obrad: 6 września (czwartek) o godz. 15.00 w auli teatralnej w Centrum Nauk Humanistycznych.

Szczegółowy program: http://wazowie.pl/