Z Senatu 24.04.2020 r.

Kortowo pl.Cieszyński
Zmiany w kalendarzu wyborczym, poparcie wniosków o nadanie tytułu profesora oraz deklaracja o zapewnieniu środków własnych na rozbudowę szpitala uniwersyteckiego to główne wątki posiedzenia Senatu UWM. Podobnie jak 7 kwietnia i teraz Senat obradował on-line.

Obostrzenia związane z trwającym stanem epidemii COVID-19 i związane z tym zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nakazujące uczelniom pracę zdalną nadal obowiązują. Członkowie Senatu UWM obradowali wykorzystując platformę Ms Teams.

Rozpoczynając posiedzenie, rektor prof. Ryszard Górecki podziękował nauczycielom akademickim za ich zaangażowanie w prowadzenie zajęć w trybie on-line. Jak podkreślał to dzięki wysiłkowi i oddaniu wykładowców zajęcia na wszystkich wydziałach odbywają się zgodnie z planem i bez zakłóceń.

Jednym z głównych tematów obrad była zmiana kalendarza wyborczego. Na mocy podjętej uchwały wybory rektora odbędą się 10 czerwca, natomiast zatwierdzenie wyników wyborów przez Uczelnianą Komisję Wyborczą nastąpi 17 czerwca.

Zmiany terminu wyborów podyktowane zostały ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz stanowiskiem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiącym, że niedopuszczalne jest przeprowadzenie wyborów rektora wyłącznie na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego czasowego funkcjonowania uczelni w trybie zdalnym. Konieczna jest zatem zmiana Statutu UWM i ordynacji wyborczej umożliwiająca przeprowadzenie wyborów rektora UWM elektronicznie. Władze uczelni wdrożyły już odpowiednią procedurę.

Senat udzielił poparcia 4 wnioskom o nadanie tytułu profesora: dr hab. Alinie Naruszewicz-Duchlińskiej, dr. hab. Mariuszowi Skowrońskiemu, dr. hab. n. med. Markowi Rajzerowi oraz dr. hab. n. med. Krzysztofowi Tomaszewskiemu.

W pakiecie podjętych uchwał dydaktycznych znalazły się uchwały dotyczące programów studiów na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, budownictwo.

Pozytywną opinię Senatu otrzymała inwestycja dotycząca rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego o tzw. skrzydło północne. Senat wyraził zgodę na przeznaczenie na ten cel środków własnych w wysokości ok. 12 mln zł. Całkowity koszt prac wyniesie ponad 52 mln zł. Jednocześnie Uniwersytet będzie zabiegać o dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości ponad 6,5 mln zł.

mah

w kategorii