Studia z Logopedii

Współpraca trzech Wydziałów UWM w Olsztynie: Humanistycznego, Medycznego oraz Nauk Społecznych.

 

LOGOPEDIA

 

studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

 

Logopedia to nowy kierunek o charakterze unikatowym i  interdyscyplinarnym. Powstał jako wynik współpracy trzech Wydziałów UWM w Olsztynie: Humanistycznego, Medycznego oraz Nauk Społecznych. Przedmioty zorganizowane są w czterech blokach kształcenia: językoznawczym, logopedycznym, medycznym oraz psychologiczno-pedagogicznym. Uwzględniono również dodatkowo dwa  moduły specjalnościowe: edukację teatralną i komunikowanie publiczne, które pozwalają  na uzyskanie tzw. kompetencji miękkich, cenionych obecnie na rynku pracy.

 

Zajęcia prowadzić będą nauczyciele akademiccy Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Medycznych UWM oraz doświadczeni logopedzi posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy oraz dodatkowe specjalizacje, m. in z neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, logopedii medialnej. Profil kształcenia obejmuje znaczący aspekt praktyczny. Obowiązkowe praktyki w wymiarze 160 godzin odbywać się będą m. in. w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie, Społecznym Zespole Przedszkolno - Szkolnym 101 w Olsztynie. Jako uzupełnienie praktyk przewidziane są warsztaty logopedyczne, również o charakterze praktycznym, prowadzone w wymiarze 120 godzin przez najlepszych olsztyńskich logopedów. Oferowane kształcenie w pełni umożliwia nabycie uprawnień do wykonywania zawodu logopedy, ponieważ uwzględnia wszelkie wymogi Polskiego Związku Logopedów, dotyczące certyfikatu zawodowego logopedy, oraz spełnia standardy godzinowe kształcenia logopedów. Kierunek uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej – najważniejszej w Polsce instytucji oceniającej jakość kształcenia złożonej z grona niezależnych ekspertów.

 

Po ukończeniu logopedii absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze językowej komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji oraz innych jednostkach zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się  głosem. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: szkolnictwie,  placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,  w domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo operujących głosem.  Może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną.  Po studiach licencjackich absolwent może też podjąć kształcenie na studiach II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

 

Forma rekrutacji: konkurs świadectw.

 

czytaj więcej >>>

w kategorii