UWM sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Prof. Jaroszewski podpisuje Deklarację SOU
Prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. polityki naukowej i badań złożył podpis pod Deklaracją Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Tym samym nasz Uniwersytet dołączył do grona 160 uczelni realizujących wskazany w tytule Deklaracji cel.

Prof. Jerzy Jaroszewski był jednym z 77 przedstawicieli uczelni, które 2 czerwca dołączyły do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Symboliczne złożenie podpisu odbyło się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podczas konferencji pod hasłem „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni”. Obecnie sygnatariuszami Deklaracji SOU jest 160 uczelni.

Deklaracja podkreśla szczególną rolę uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości. Misja ta, zgodnie z myślą przewodnią Deklaracji, obliguje szkoły wyższe do "uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy". 

Uczelnie, które decydują się podpisać dokument, zobowiązują się m.in. pielęgnować wartości akademickie, kształtować społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit, upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.

 

 

Deklaracja jest także zobowiązaniem do poszerzania programów nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych. Uczelnie, do grona których dołączył UWM, stawiają sobie za cel podejmowanie badań naukowych i prac wdrożeniowych, które mogą przyczyniać się do rozwiązywania istotnych problemów społecznych. A ponieważ jednym z takich palących problemów wydaje się degradacja środowiska, uczelnie odpowiedzialne społecznie mają też prowadzić działalność w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ swoich działań na środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach.

Wyzwania sformułowane w Deklaracji SOU pomagają na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie realizować m.in. dwa zespoły, które powołone zostały w ostatnim czasie: Zespół ds. realizacji celów zrównoważonego rozwoju, czyli tzw. Green Team, oraz Komisja ds. Równości Szans. Przypomnijmy, że w maju przyjęty został z kolei Plan Równości Płci dla UWM.

Pełna treść Deklaracji SOU poniżej.