UWM zainaugurował 22. rok akademicki

To była wyjątkowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim: rozpoczęła się bowiem nowa kadencja władz rektorskich, a dodatkowo uroczystości towarzyszyły obostrzenia sanitarne związane z panująca pandemią Sars-CoV-2.

Ogólnouniwersytecka inauguracja roku akademickiego 2020/21 odbyła się 2 października w Centrum Konferencyjnym. Co roku wydarzenie to przyciąga do Kortowa wielu gości. W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, władze uczelni musiały ograniczyć liczbę zaproszonych oraz wprowadzić wszelkie wymogi sanitarne, aby zabezpieczyć gości. Do Kortowa przybyli: parlamentarzyści, władze i pracownicy uczelni, profesorowie seniorzy, reprezentanci władz miasta i województwa, duchowni różnych wyznań, przedstawiciele służb mundurowych i medycznych, przedsiębiorcy współpracujący z UWM, delegaci z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich w kraju i zagranicy oraz studenci I roku.

Osoby zainteresowane inauguracją mogły ją też śledzić online na stronie internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Przemówienie rektora prof. Jerzego Przyborowskiego poprzedziło przekazanie insygniów władzy rektorskiej przez ustępującego rektora prof. Ryszarda Góreckiego oraz wręczenie  prof. Ryszardowi Góreckiemu odznaczenia uniwersyteckiego „Bonum Universitatis”.

- Po raz 22. inaugurujemy rok akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Inauguracja ta jest z kilku powodów wyjątkowa, zarówno w wymiarze ogólnospołecznym, uniwersyteckim jak i dla mnie – w wymiarze osobistym – rozpoczął przemówienie inauguracyjne rektor prof. Jerzy Przyborowski.

- Panująca pandemia koronawirusa ograniczyła normalne funkcjonowanie społeczeństwa i w znacznym stopniu dotknęła także szkolnictwo wyższe i naukę. Wierzę, że uda nam się w roku akademickim 2020/2021 zrealizować wszystkie zadania zgodnie z przyjętym, nietypowym harmonogramem i zakończyć go z sukcesem i w zdrowiu – zaznaczał rektor.

- Pragnę w dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego podziękować raz jeszcze Radzie Uczelni i Wysokiemu Kolegium Elektorów za akceptację i wybór mojej osoby na rektora UWM. Z radością i pokorą, świadom wyzwań i odpowiedzialności, staję tu dzisiaj, aby wypowiedzieć przed Państwem i całą społecznością akademicką słowa, które skierowałem do Wysokiego Kolegium Elektorów 10 czerwca tego roku - bezpośrednio po wyborze: „Oddajecie Państwo w moje ręce to, co dla nas wszystkich jest najważniejsze – nasz Uniwersytet. Zrobię wszystko, żeby Państwa zaufania nie zawieść”. Zrobię wszystko, żeby nakreślone cele zrealizować. Zdaję sobie sprawę, że będzie to możliwe tylko przy zgodnej współpracy całego środowiska i pełnej mobilizacji. O to z całego serca apeluję. Wspólnie możemy bardzo wiele – mówił rektor.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski może poszczycić się wieloma sukcesami, ale rektor skupił się na przyszłości uczelni.

- Naszym celem, do którego chcemy dążyć jest znalezienie się w elitarnym gronie uczelni badawczych, obecnie jesteśmy w gronie beneficjentów programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”. Mówiłem też, że niewiele nam brakuje, aby spełnić kryteria uniwersytetu badawczego – przekonywał rektor.

- Ogromnym wyzwaniem, przed którym stoi nasz Uniwersytet jest uzyskanie dobrego wyniku ewaluacyjnego dyscyplin naukowych. Pierwsza ewaluacja według nowych zasad czeka nas w 2022 r. Ewaluacji poddane zostaną 24 dyscypliny naukowe w 7 dziedzinach. Oprócz uzyskania dobrego wyniku ewaluacyjnego dyscyplin, do najważniejszych zadań należy utrzymanie istniejących oraz uzyskanie nowych uprawnień akademickich. Obecnie mamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 15 dyscyplinach, a w przypadku 22 dyscyplin posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Uniwersytet w ostatnim czasie otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 2 nowych dyscyplinach: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o bezpieczeństwie – dodał rektor.

- Zwiększa sią nasza aktywność naukowa i publikacyjna, ale ogromny nacisk należy położyć na zwiększenie liczby projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, w szczególności realizowanych z partnerami z zagranicy. Liczę także na dalszy, intensywny rozwój współpracy z podmiotami gospodarczymi, zwiększenie zakresu usług badawczych oraz komercjalizację wyników naszych badań naukowych i zwiększenie przychodów Uczelni w tym zakresie.

Działania zmierzające do zapewnienia nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej i badawczej to jeden z najważniejszych warunków rozwoju. Jednak musimy pamiętać także o tym, że duszą Uniwersytetu są przede wszystkim ludzie wraz z ich talentami, pomysłami, dorobkiem naukowym i artystycznym.

Prawdziwy rozwój na miarę epokowych wyzwań i potrzeb to rozwój przez pryzmat człowieka. Staramy się zapewnić naszym pracownikom dobre i stabilne warunki pracy, samorealizacji oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego - podkreślał rektor.

Obecnie na naszym Uniwersytecie realizujemy 3 duże projekty nakierowane na rozwój zarówno pracowników dydaktycznych, naukowych, jak i administracyjnych oraz studentów, na łączną kwotę ponad 55 mln złotych, w tym 14 mln na zagraniczne i krajowe staże naukowe i naukowo-dydaktyczne.

- Projekty te wygrały w trudnej rywalizacji z innymi uczelniami w konkursach ogłaszanych przez NCBR, a przygotowywane były przez naszych pracowników. Należą się im gratulacje i podziękowania, co niniejszym czynię - mówił prof. J. Przyborowski.

Następnie rektor krótko przypomniał realizowane na Uniwersytecie projekty. Pierwszy to „Program Rozwojowy UWM”. W jego realizacji uczestniczy prawie 2500 osób (w tym: 489 nauczycieli akademickich, 1294 studentów i doktorantów oraz 700 osób zatrudnionych w administracji).

Dzięki przyznanym funduszom (33 mln zł) uczelnia do 2022 zrealizuje 18 zadań, w tym 16 zadań z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, np. przygotowanie i realizacja nowych programów kształcenia w języku angielskim.

Kolejny program to „UWM – Uniwersytet Wielkich Możliwości” skupiony przede wszystkim na podniesieniu jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania na UWM oraz podniesieniu kompetencji studentów i kadry naukowo-dydaktycznej.

Projekt będzie trwał do 2023 roku. Dopełnieniem poprzednich dwóch projektów jest 3.: „Żagiel możliwości – uczelnia dostępna”. Jego celem jest zwiększenie dostępności naszego Uniwersytetu dla osób z niepełnosprawnościami. Na realizację zadań w nim ujętych przewidziano ponad 5,8 mln zł.

- Nigdy wcześniej Uniwersytet i jego pracownicy nie mieli takich funduszy, które można by przeznaczyć na rozwój kompetencji, zdobycie dodatkowych kwalifikacji i rozwój osobisty. Skorzystajmy wszyscy z tej szansy, wykorzystajmy efektywnie każdą złotówkę, gdyż druga tak szansa może nie być nam dana. Po wielu latach starań ruszyła w tym roku budowa nowej siedziby Wydziałów Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji – przypomniał rektor.

- Studenci, doktoranci i pracownicy tych wydziałów już za 3 lata będą mieć do dyspozycji nowoczesny, przestronny obiekt o powierzchni łącznej ponad 12,5 tys. m2. Budowa rozpoczęła się w kwietniu i powinna się zakończyć w roku 2023. Koszt inwestycji to ok. 70 mln zł, z czego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam na ten cel 16 mln zł dofinansowania. Na ręce Pana Ministra Prof. Wojciecha Maksymowicza składam serdeczne podziękowania. Chciałbym dodatkowo przekazać Państwu informację, że zgodnie z deklaracją złożoną przez Pana Ministra (myślę Panie Ministrze, że mogę liczyć na potwierdzenie) jest duża szansa na uzyskanie kolejnego wsparcia finansowego tej inwestycji ze strony MNiSW. Stosowny wniosek został w tej sprawie złożony informował prof. J. Przyborowski.

W 2022 roku powinna zakończyć się budowa północnego skrzydła Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Koszt inwestycji wynosi ponad 40 mln zł z dużym udziałem środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia. W nowym budynku znajdą się też sale dydaktyczne dla studentów.

Niezależnie od tej inwestycji Uniwersytet planuje zakup ultranowoczesnego mikroakceleratora liniowego do radiochirurgii. Środki na ten cel w kwocie 18 mln zł mają pochodzić z dodatkowo przekazanych Uniwersytetowi przez MNISW obligacji skarbowych.

Problemem wciąż aktualnym i wyzwaniem na najbliższą przyszłość pozostaje poprawa warunków studiowania na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym i dietetyce oraz własna nowoczesna baza kliniczna. Kształcenie w tych zawodach stanowi obecnie priorytet nie tylko w skali regionalnej, ale i ogólnokrajowej.

- Liczę, że uda nam się zrealizować tę inwestycję przy dużym wsparciu Samorządu Województwa w nowej perspektywie finansowej UE oraz budżetu Państwa - podkreślał rektor.

Inwestycją w trakcie realizacji jest Poliklinika Wyjazdowa Dużych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Koszt inwestycji to ok. 6 mln zł bez wyposażenia (jest to wkład własny UWM). Resztę potrzebnych środków uczelnia ma zagwarantowaną w realizowanym projekcie „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” finansowanym ze środków RPO Warmia Mazury na lata 2014-20.

Jesteśmy na etapie końcowym z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku chemia, którego całkowity koszt wyniósł 16,7 mln zł, z czego 11,3 mln otrzymaliśmy z RPO Warmia Mazury. Kształcenie na kierunku chemia, obok m. in. psychologii, kryminologii i pielęgniarstwa w fili w Ełku, jest uruchamiane z powodzeniem od tego roku akademickiego.

Uniwersytet realizuje także dużą inwestycję z myślą o mieszkańcach naszego miasta i regionu a nawet kraju, z myślą o promocji nauki: Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji - Kortosfera.

- W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za współpracę przedstawicielom samorządów naszego regionu na czele z Panem marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem - zwrócił się do gości rektor prof. J. Przyborowski.

Następnie rektor w ciepłych słowach zwrócił się do studentów pierwszego roku.

- Serdecznie witam Was w murach naszej uczelni. Rozpoczynacie dziś zupełnie nowy etap swojego kształcenia, ale w jakże nietypowej sytuacji. Wierzcie mi, wiele bym dał, aby ten rok był tradycyjnym, normalnym czasem nauki i realizacji Waszych pasji i zainteresowań. Zapewniam, że wszyscy wkładamy wiele wysiłku, aby zneutralizować skutki pandemicznych uciążliwości. W trosce o Wasze bezpieczeństwo wdrażamy hybrydowy model kształcenia, łączący tryb stacjonarny z e-learningiem.

Wierzę w to (jestem wręcz pewien), że wspólnymi siłami, przy zaangażowaniu i wsparciu wszystkich nauczycieli akademickich, zachowamy wysoki standard nauczania.

Życzę Wam z całego serca, abyście bezpiecznie i w zdrowiu realizowali program nauczania na wybranych kierunkach. Nie mam wątpliwości, że zdobędziecie u nas oczekiwane wykształcenie, a niecodzienna sytuacja tylko pomoże w nauce samodzielnego myślenia.

Drodzy Studenci, mam też nadzieję, że będziecie korzystać z wyjątkowych warunków w naszym pięknym kampusie, że będziecie aktywnie współtworzyć życie studenckie poprzez działalność w samorządzie, agendach, zespołach tanecznych, chórach, teatrach studenckich, orkiestrze akademickiej, kołach naukowych i licznych sekcjach sportowych.

Wybraliście bardzo dobrą uczelnię. W najnowszym rankingu fundacji „Perspektywy” polskich uniwersytetów klasycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski awansował na 7. miejsce. W poprzednich latach zajmował 9. lokatę. UWM świetnie wypadł także w ogólnej klasyfikacji wszystkich szkół wyższych w Polsce. Tu awansowaliśmy z 31. miejsca na 26.

Największym atutem UWM jest wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Potwierdza to 4. miejsce w rankingu pod względem warunków kształcenia. Tu wyprzedzają nas tylko: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski - podkreślał rektor.

W dalszej części przemówienia rektor przytoczył wyniki rankingu poszczególnych kierunków studiów. W tym rankingu w pierwszej „10" w Polsce znalazło się aż 12 kierunków z UWM.

- Możemy śmiało patrzeć w przyszłość, a kolejne roczniki maturzystów zapraszać do studiowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - dodał rektor.

Końcową część swego wystąpienie rektor poświęcił podziękowaniom za dotychczasową pracę kierowanym do całej społeczności akademickiej.

Głównym punktem inauguracji była immatrykulacja przyszłych studentów. Symbolicznego pasowania na studentów przedstawicieli wszystkich uniwersyteckich wydziałów oraz reprezentantów doktorantów dokonał rektor prof. Jerzy Przyborowski.

Inauguracja roku akademickiego to doskonała okazja, aby uhonorować zasłużonych dla UWM. Nasza uczelnia przyjęła do grona doktorów honoris causa UWM dwóch wybitnych naukowców: prof. Jerzego Wilkina i prof. Macieja Zabla.

- Zaszczytem dla naszego środowiska akademickiego jest fakt, że właśnie dzisiaj. podczas uroczystego posiedzenia Senatu UWM z okazji Inauguracji Roku Akademickiego, nadajemy tytuł doktora honoris causa profesorom Jerzemu Wilkinowi i Maciejowi Zablowi – podkreślał rektor.

Prof. Jerzy Wilkin jest wybitnym znawcą ekonomiki rolnictwa i procesów jego transformacji. Jego wiedza i doświadczenie były i są wielkim wsparciem zwłaszcza dla młodych pracowników naukowych UWM, a szczególnie Wydziału Nauk Ekonomicznych. Opiekował się nimi, przyjmował ich na staże, pomagał w realizacji projektów. Prowadził na UWM wykłady, w tym otwarte i seminaria, studia doktoranckie i podyplomowe, pisał recenzje.  Laudację na jego temat wygłosił promotor prof. Roman Kisiel.

Prof. Maciej Zabel ogromny wkład wniósł w rozwój polskiej medycyny, szczególnie w obszarze nauk podstawowych. Zawsze dążył do praktycznego zastosowania uzyskanych wyników w innowacyjnych procedurach diagnostycznych i terapeutycznych. Profesor Zabel mocno przysłużył się rozwojowi kadr naukowych Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Laudację na temat prof. Zabla wygłosił promotor Mariusz Majewski.

Na cześć nowych doktorów honoris causa chór wykonał hymn honoris causa „Carmen Sollemne”.

Tytuł Profesora Honorowego UWM otrzymał prof. Zbigniew Witkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. UWM docenił jego wybitne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe z zakresu prawa konstytucyjnego, ogromne zaangażowanie w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej oraz kompetentne i życzliwe wspieranie utworzenia i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji UWM.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali doktorzy honoris causa UWM – prof. Jerzy Wilkin oraz prof. Maciej Zabel, dziękując za przyznaną im najwyższą godność akademicką.

Życzenia pomyślności w nowym roku akademickim złożyli UWM prof. Wojciech Maksymowicz, który odczytał także list od premiera rządu, Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa, Artur Chojecki - wojewoda warmińsko-mazurski, Piotr Grzymowicz -prezydent Olsztyna. Jakub Goerick - przewodniczący samorządu doktorantów i Piotr Wałejko - przewodniczący samorządu studenckiego.

lek, syla

w kategorii