Wspólne plany UWM i samorządu województwa

konferencja dotycząca porozumienia między samorządem województwa a Uniwersytetem Warmińcko-Mazurskim
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i samorząd województwa podpisały 8 listopada porozumienie w sprawie partnerstwa regionalnego. Jego głównym założeniem jest tworzenie i rozwijanie wspólnych działań.

Umowę, w sali kameralnej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, podpisali prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM oraz Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. Towarzyszyli im dyrektorzy gabinetów: rektora – dr inż. Wiesław Jastrzębski i marszałka - Andrzej Milkiewicz.

Jest to pierwsze w historii województwa porozumienie dotyczące partnerstwa regionalnego, które polega na tworzeniu i rozwijaniu wspólnych przedsięwzięć i działań pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, a samorządem województwa

- Od samego początku funkcjonowania Uniwersytetu jesteśmy przekonani, że to jest to gremium, które w znacznym stopniu decyduje o potencjale i rozwoju całego regionu. Z dużym  powodzeniem współpracujemy już ponad 20 lat i nadal chcemy to robić. Chcę podziękować panu rektorowi oraz całej społeczności akademickiej, że tak ambitnie i w sposób rzeczowy bardzo mocno wpływa na rozwój Warmii, Mazur i Powiśla – mówił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Uniwersytet był zawsze bardzo aktywny i z powodzeniem kontraktował i wykorzystywał środki unijne. W kolejnej perspektywie do województwa trafi 1,731 mld euro, które umożliwią dalszy rozwój województwa, a który bez Uniwersytetu jest praktycznie niemożliwy – podkreślił marszałek.

Głos zabrał także prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to największa uczelnia publiczna w regionie, uczelnia, która posiada potencjał nie do przecenienia i bardzo dziękuję panie marszałku za pańską inicjatywę zacieśnienia naszej współpracy i sformalizowania jej poprzez zawarte w porozumieniu intencje. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski chce być aktywnym współkreatorem rozwoju Warmii, Mazur i Powiśla. Możemy wykorzystać potencjał naszych uczonych, aby po pierwsze, służyć wsparciem merytorycznym, a po drugie, pomagać przy rozwiązywaniu pilnych problemów, które jeśli zaniedbamy, to następne pokolenie nam ich nie wybaczy – zaznaczył rektor. - Bardzo dużo obecnie na Uniwersytecie mówimy o zrównoważonym rozwoju w kontekście ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i zastopowania niekorzystnych zmian klimatu. Uczelnia może w tej kwestii bardzo dużo zrobić, zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, ale także wprowadzania innowacji, bo rozwój zrównoważony to taki rozwój, który nie odbywa się kosztem przyszłych pokoleń - dodał rektor.

W preambule porozumienia obie strony zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie:

- udziału Uniwersytetu w pracach wskazanych przez województwo: komitetach, forach, grupach roboczych, komisjach, zespołach (doradczych, opiniujących, opracowujących, monitorujących, ewaluacyjnych;

- uczestnictwa w składach jury konkursów;

- udziału Uniwersytetu jako partnera we wdrażaniu wskazanych przez województwo programów;

- wzajemnego uczestnictwa w projektach realizowanych przez obie strony;

- członkostwa województwa w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN);

- przygotowania kontraktu programowego na lata 2021-2027;

- monitorowania koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim;

- wzajemnego wsparcia w funkcjonowaniu Akademii Biznesu UWM;

- wzajemnego wsparcia w zakresie rekrutacji i promocji prowadzonych działań przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM;

- wspólnej organizacji konferencji, spotkań i wydarzeń;

- funkcjonowania w województwie warmińsko-mazurskim Uniwersytetów Trzeciego Wieku;

- tworzenia różnego rodzaju raportów, ekspertyz, analiz i opinii dotyczących województwa warmińsko-mazurskiego;

- organizacji wolontariatów, praktyk studenckich i staży;

- prowadzenia dla studentów lekcji o funduszach europejskich;

- służby zdrowia w kontekście realizacji zadań obronnych;

- wzajemnej promocji działań podejmowanych przez strony;

- rozwoju innych form współpracy, ustalonych przez strony.

Koordynacją działań podjętych w  porozumieniu zajmą się dyrektorzy gabinetów marszałka województwa i rektora UWM.

syla