Wybory

Komunikaty i informacje Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 


 Komunikat z dnia 10 grudnia


 O G Ł O S Z E N I E

 działając na podstawie § 10 ust. 2 Ordynacji wyborczej, stanowiącej załącznik nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), informuję, że

wybory do Rady Uczelni odbędą się w dniu 18 grudnia 2020 r. na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które rozpocznie się o godz. 10.00,
w trybie online w aplikacji MS TEAMS według zasad przyjętych dla posiedzenia Senatu. Głosowanie odbędzie się w z zachowaniem tajności za pośrednictwem systemu Głosuj24.pl.

Informacja o kandydatach do Rady Uczelni zostanie przesłana członkom Senatu w dniu
16 grudnia 2020 r.

 

 

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. Marcin DĄBROWSKI

 


Komunikat z dnia 10 grudnia


 
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM nr 1/2020
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu wyboru
członków Rady Uczelni UWM na kadencję 2021-2024
 
HARMONOGRAM:
1) Zgłaszanie przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej kandydatów do Rady Uczelni można dokonać do dnia 15 grudnia 2020 r. do godziny 12.00.
2) Sprawdzenie przez przewodniczącego i UKW spełnienia wymogów kandydatów do Rady Uczelni nastąpi w dniu 16 grudnia 2020 r.
3) Przedstawienie przez przewodniczącego UKW Rektorowi UWM listy kandydatów do Rady Uczelni zgłoszonych spośród wspólnoty Uniwersytetu oraz listy kandydatów na członków Rady Uczelni zgłoszonych spoza wspólnoty Uniwersytetu - 16 grudnia 2020 r.
4) Wybór członków Rady Uczelni odbędzie się na posiedzeniu Senatu UWM, zorganizowanym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość w dniu 18 grudnia 2020 r.
INFORMACJE DODATKOWE:
I) Podmioty uprawnione do zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni:
a) Rektor UWM,
b) co najmniej 10 członków Senatu, przy czym każdy z członków może zgłosić jednego kandydata.
 
II) Miejsce i forma zgłaszania kandydatów do Rady Uczelni UWM:
a) zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej;
b) zgłoszenie składa się przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej lub jego zastępcy;
c) zgłoszenie powinno zawierać listę zgłaszanych kandydatów oraz listę osób zgłaszających wraz z podpisami i wskazaniem, którego kandydata dany członek senatu popiera);
d) do zgłoszenia należy dołączyć:
1) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do Rady Uczelni
2) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art. 20 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik ordynacji wyborczej (wzór nr 1, wzór oświadczenia kandydata do objęcia funkcji lub mandatu w wyborach),
3) Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. składają dodatkowo oświadczenie lustracyjne lub informację o wcześniejszym złożeniu takiego oświadczenia - złożone w oddzielnej zaklejonej kopercie - druki oświadczeń dostępne są w Biurze Rektora (obowiązek ten wynika z art. 20 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce).
e) zgłoszenie należy
 przesłać do dnia 15 grudnia 2020 r. do godziny 12.00 na adres:
„Przewodniczący (Zastępca Przewodniczącego) Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn”
z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata/kandydatki do Rady Uczelni”
(liczy się data i godzina wpływu do biura podawczego UWM);
 lub złożyć w formie pisemnej najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. do godziny 12.00
w Biurze Rektora UWM (pok. nr 110) adres:
Przewodniczący (Zastępca Przewodniczącego) Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata/kandydatki do Rady Uczelni”;
III) Wymagania formalne kandydata.
a) Kandydat/kandydatka na członka Rady Uczelni musi spełniać wymogi wskazane w art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
„Art. 20. 1. Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), nie pełniła
w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.”
b) Członkiem Rady Uczelni, oprócz ww. ograniczeń nie może być osoba:
 pełniąca funkcję organu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub innej
uczelni,
 pełniąca funkcję członka rady innej uczelni,
 zatrudniona w administracji publicznej.
Przewodniczący
Uczelnianej Komisji
Wyborczej
dr hab. Marcin DĄBROWSKI

 


Komunikat z dnia 23 lipca 


 Uczelniana Komisja Wyborcza przedstawia wyniki głosowania w 2 turze w wyborach pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

BRANDT Waldemar            85 głosów TAK

SMOCZYŃSKA Anna        110 głosów TAK     

WIEREŃKO Paweł             117 głosów TAK

 

Głosowało 215 osób, bezwzględna większość ważnie oddanych głosów wynosiła 108.

W związku z tym członkami Senatu zostali:

SMOCZYŃSKA Anna

WIEREŃKO Paweł

 

 

 


Komunikat z dnia 23 lipca 


 

Lista rankingowa kandydatów do Senatu z grupy nauczycieli akademickich na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni:

LpNAZWISKO i ImięLiczba głosów na TAKWydział
1JALALI Rakesh155Wydział Lekarski
2EJDYS Elżbieta140Wydział Biologii i Biotechnologii
3ŁOPATA Michał136Wydział Geoinżynierii
3WIERZEJSKI Tomasz136Wydział Nauk Ekonomicznych
5KRZYKOWSKI Michał128Wydział Prawa i Administracji
6KOTOWICZ Wojciech125Wydział Nauk Społecznych
7ROZBICKA Renata122Wydział Humanistyczny
8DĄBROWSKI Michał120Wydział Medycyny Weterynaryjnej
9WIĘK Adam116Wydział Nauki o Żywności
10SOWIŃSKI Paweł114Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
11ZABIELSKI Jacek63Wydział Geoinżynierii
12BIELIŃSKI Robert59Studium Języków Obcych
13KIEŻUN Marta52Wydział Biologii i Biotechnologii
14BUGNACKA Dorota42Wydział Bioinżynierii Zwierząt
15KOCBACH Piotr40Wydział Lekarski
16KIŚLAK-MALINOWSKA Aleksandra39Wydział Matematyki i Informatyki
17KŁĘBUKOWSKA Lucyna38Wydział Nauki o Żywności
18DUDDA Waldemar37Wydział Nauk Technicznych
19ŚLIWA Marta35Wydział Humanistyczny
20PANASIUK Agnieszka33Wydział Sztuki
21SZUSZKIEWICZ Jarosław32Wydział Nauk Technicznych
22ŚMIECIŃSKA Katarzyna30Wydział Bioinżynierii Zwierząt
23JASZCZAK Agnieszka28Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
23SZCZEPKOWSKA Anna28Wydział Matematyki i Informatyki
25BOJAROWICZ Tomasz27Wydział Nauk Społecznych
26KUPCEWICZ Ewa26Szkoła Zdrowia Publicznego
27KIELISZEK Zdzisław25Wydział Teologii
28RUDZEWICZ Adam19Wydział Nauk Ekonomicznych
29ROSIŃSKI Adam11Wydział Sztuki

 

 

 

 


Komunikat z dnia 23 lipca 


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach w dniu 23 lipca wzięło udział 192 wyborców. Oddano 192 głosów ważnych, większość bezwzględna ważnie oddanych głosów wynosiła 96. Poszczególni Kandydaci zdobyli w kolejności następującą liczbę głosów poparcia:

 SMOCZYŃSKA Anna                      89

WIEREŃKO Paweł                          82

BRANDT Waldemar                      80

KOŁODZIEJ Izabela                        58

 

Zgodnie z Ordynacją wyborczą do Senatu nie wybrano w tej turze żadnej osoby. Na kolejne zebranie wyborcze listę Kandydatów skraca się do trzech osób:

BRANDT Waldemar                      Wydział Nauki o Żywności

SMOCZYŃSKA Anna                      Biuro ds. Nauki

WIEREŃKO Paweł                          Wydział Lekarski

 

Kolejna tura wyborów według porządku nazwisk:

A, B – godz. 11.30

C, D – godz. 11.45

E, F, G, H, I, J – godz. 12.00

K – godz. 12.15

L, Ł, M – godz. 12.30

N, O, P – godz. 12.45

R, S – godz. 13.00

Ś, T, U, W – godz. 13.15

Z, Ż – godz. 13.30 (do 13.45)

 

 

 

Komunikat z dnia 22 lipca 


 

Lista rankingowa kandydatów do Senatu z grupy profesorów i profesorów uczelni

1PRZYBYLIŃSKI Sławomir152
2BANCERZ-KISIEL Agata148
3WYSOCKI Paweł146
4POPIELARCZYK Dariusz145
5WOLNY Miron130
6STOLARSKI Mariusz129
7WIERZBICKI Sławomir123
8SAWICKI Jakub118
9KRUKOWSKI Krzysztof113
10POŁOWIANIUK Jan66
11NAWROCKI Sergiusz42
12MARKS-BIELSKA Renata37
13SMOLIŃSKA Nina36
14DĘBOWSKI Marcin32
15ZIELONKA Łukasz28
16BARCZEWSKA Monika22
17HLIWA Piotr21
18IWANIAK Anna21
19RUTKOWSKI Mariusz19
20MODZELEWSKA-KAPITUŁA Monika16
21OLSZEWSKI Jacek16
22SENDEROWSKI Cezary13
23TOMASZEWSKI Waldemar13
24TRALLE Aleksy12
25GRZYBEK Antoni11
26SZCZECHOWICZ Jarosław11
27JASIŃSKI Karol10
28ŚWITO Lucjan6
29BOGDALSKI Piotr5
30PANKOV Mark5

 


Komunikat z dnia 15 lipca 


 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach w dniu 15 lipca wzięło udział 349 wyborców. Oddano 348 głosów ważnych, większość bezwzględna ważnie oddanych głosów wynosiła 175.

Poszczególni Kandydaci zdobyli w kolejności następującą liczbę głosów poparcia:

WITOWICZ Kamil                           194

BRANDT Waldemar                      130

SMOCZYŃSKA Anna                      129

WIEREŃKO Paweł                          120

KOŁODZIEJ Izabela                        76

MOSZCZYŃSKA Małgorzata       69

 

Zgodnie z Ordynacją wyborczą do Senatu został wybrany:

WITOWICZ Kamil

 

Na kolejne zebranie wyborcze listę Kandydatów skraca się do czterech osób:

BRANDT Waldemar                      Wydział Nauki o Żywności

KOŁODZIEJ Izabela                        Kwestura

SMOCZYŃSKA Anna                      Biuro ds. Nauki

WIEREŃKO Paweł                          Wydział Lekarski

 

Kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 23 lipca w godzinach 7.30-10.00 w Auli im. Prof. M. Gotowca przy ul. Oczapowskiego 5 w tej samej formule. Proszeni są Państwo o przybycie na zebranie w następującej kolejności alfabetycznej (na podstawie pierwszej litery nazwiska):

A, B – godz. 7.30

C, D – godz. 7.55

E, F, G, H, I, J – godz. 8.10

K – godz. 8.25

L, Ł, M – godz. 8.40

N, O, P – godz. 8.55

R, S – godz. 9.10

Ś, T, U, W – godz. 9.25

Z, Ż – godz. 9.40

Wyniki zostaną opublikowane na stronie UWM do godz. 11.00. W przypadku braku rozstrzygnięcia zebranie będzie kontynuowane w tym samym dniu (j.w.):

A, B – godz. 11.30

C, D – godz. 11.45

E, F, G, H, I, J – godz. 12.00

K – godz. 12.15

L, Ł, M – godz. 12.30

N, O, P – godz. 12.45

R, S – godz. 13.00

Ś, T, U, W – godz. 13.15

Z, Ż – godz. 13.30 (do 13.45)

Wyniki zostaną opublikowane w dniu 25 lipca.


Komunikat z dnia 15 lipca 


 Uczelniana Komisja Wyborcza przedstawia listy kandydatów 

na członka Senatu z grona nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie

 

Nauczyciele zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora uczelni

 

 • BANCERZ-KISIEL Agata
 • BARCZEWSKA Monika
 • BOGDALSKI Piotr
 • DĘBOWSKI Marcin
 • GRZYBEK Antoni
 • HLIWA Piotr
 • IWANIAK Anna
 • JASIŃSKI Karol
 • KRUKOWSKI Krzysztof
 • MARKS-BIELSKA Renata
 • MODZELEWSKA-KAPITUŁA Monika
 • NAWROCKI Sergiusz
 • OLSZEWSKI Jacek
 • PANKOV Mark
 • POŁOWIANIUK Jan
 • POPIELARCZYK Dariusz
 • PRZYBYLIŃSKI Sławomir
 • RUTKOWSKI Mariusz
 • SAWICKI Jakub
 • SENDEROWSKI Cezary
 • SMOLIŃSKA Nina
 • STOLARSKI Mariusz
 • SZCZECHOWICZ Jarosław
 • ŚWITO Lucjan
 • TOMASZEWSKI Waldemar
 • TRALLE Aleksy
 • WIERZBICKI Sławomir
 • WOLNY Miron
 • WYSOCKI Paweł
 • ZIELONKA Łukasz

 

Nauczyciele zatrudnieni na stanowiskach innych
niż profesor i profesor uczelni

 


 Spotkania z kandydatami oraz programy wyborcze


  

Nagrania, terminy i harmonogram spotkań z kandydatami na stanowisko Rektora >>

Program wyborczy kandydatów na stanowisko rektora >>


 Komunikat z dnia 7 lipca 


 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach w dniu 6 lipca wzięło udział 316 wyborców. Oddano 314 głosów ważnych, większość bezwzględna ważnie oddanych głosów wynosiła 158.

Poszczególni Kandydaci zdobyli w kolejności następującą liczbę głosów poparcia:

WITOWICZ Kamil 135
BRANDT Waldemar112
WIEREŃKO Paweł106
SMOCZYŃSKA Anna96
MOSZCZYŃSKA Małgorzata77
KOŁODZIEJ Izabela59
DADASIEWICZ Marzena58

 

 

Zgodnie z Ordynacją wyborczą nikt nie został wybrany do Senatu. Na kolejne zebranie wyborcze listę Kandydatów skraca się do sześciu osób:

BRANDT Waldemar                      Wydział Nauki o Żywności

KOŁODZIEJ Izabela                        Kwestura

MOSZCZYŃSKA Małgorzata       Dział Telekomunikacji

SMOCZYŃSKA Anna                      Biuro ds. Nauki

WIEREŃKO Paweł                          Wydział Lekarski

WITOWICZ Kamil                           Straż Uniwersytecka

 

Kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 15 lipca w godzinach 7.30-11.15 w Auli im. Prof. M. Gotowca przy ul. Oczapowskiego 5 w tej samej formule. Proszeni są Państwo o przybycie na zebranie w następującej kolejności alfabetycznej (na podstawie pierwszej litery nazwiska):

A, B – godz. 7.30

C, D – godz. 7.55

E, F, G, H, I, J – godz. 8.20

K – godz. 8.45

L, Ł, M – godz. 9.10

N, O, P – godz. 9.35

R, S – godz. 10.00

Ś, T, U, W – godz. 10.25

Z, Ż – godz. 10.50

Wyniki zostaną opublikowane w dniu 16 lipca w zakładce Wybory.

 


 Komunikat z dnia 30 czerwca 


 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 6 lipca w godzinach 7.30-14.00 odbędzie się zebranie wyborcze, na którym zostaną wybrani trzej członkowie Senatu na kadencję 2020-2024 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Wybory odbędą się w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11.


Z uwagi na ograniczenia w liczbie uczestników spotkań w stanie epidemii zebranie wyborcze zostanie zorganizowane w ten sposób, że będą Państwo podzieleni na mniejsze grupy, a dodatkowo Straż Uniwersytecka będzie dbać o zachowanie porządku i bezpieczeństwa. Proszeni są Państwo o przybycie na zebranie w następującej kolejności alfabetycznej (na podstawie pierwszej litery nazwiska):
A, B – godz. 7.30
C, D – godz. 8.10
E, F, G, H, I, J – godz. 8.50
K – godz. 9.30
L, Ł, M – godz. 10.10
N, O, P – godz. 10.50
R, S – godz. 11.30
Ś, T, U, W – godz. 12.10
Z, Ż – godz. 12.50


Proszeni są Państwo o zabranie dowodu osobistego, środków ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki) oraz własnego długopisu. Przy wejściu na salę zebrania wyborczego otrzymają Państwo kartę wyborczą z listą Kandydatów oraz instrukcją głosowania. Głosy zostaną przeliczone przez komisję skrutacyjną złożoną z członków Uczelnianej Komisji Wyborczej bezpośrednio po zakończeniu głosowania i ogłoszone na stronie internetowej Uniwersytetu najpóźniej 7 lipca (zakładka Wybory)

 


Komunikat z dnia 29 czerwca 


 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Kandydatami na członków Senatu na kadencję 2020-2024 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostali:

BRANDT Waldemar                    (Wydział Nauki o Żywności)

DADASIEWICZ Marzena             (Wydział Prawa i Administracji)

MOSZCZYŃSKA Małgorzata        (Dział Telekomunikacji)

SMOCZYŃSKA Anna                  (Biuro ds. Nauki)

WIEREŃKO Paweł                     (Wydział Lekarski)

WITOWICZ Kamil                     (Straż Uniwersytecka)

KOŁODZIEJ Izabela                 (Kwestura)

 Po kliknieciu na imię, otwiera się konkretna sylwetka, przygotwana przez kandydata

 

 

Jednocześnie UKW informuje, że wyborcy, których nazwiska zaczynają się
na literę T i U proszeni są o przybycie na wybory na godzinę 12.10 (za pomyłkę przepraszamy)

 


 

Komunikaty UKW od 28 lutego do dnia 10 czerwca 2020 roku >>

w kategorii