Wykład otwarty - godz. 12:00

Rozwój i znaczenie specjalnych obszarów gospodarczych na świecie, na przykładzie Chin.

dr hab. Wiesława Lizińska doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Dr hab. Wiesława Lizińska jest autorką i współautorką ponad 140 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze związane są z zagadnieniami  międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym z rozwojem obszarów uprzywilejowanych gospodarczo na świecie. W ramach naukowo-badawczych projektów (krajowych i międzynarodowych) prowadziła badania dotyczące m.in. napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ich znaczenia dla rozwoju regionalnego i lokalnego oraz efektywnością funkcjonowania w Polsce specjalnych stref ekonomicznych.

 

O wykładzie:

Poszczególne kraje starają się tworzyć określone podstawy instytucjonalne i warunki ekonomiczno-prawne umożliwiające wzrost i rozwój gospodarki. Narzędziami determinującymi rozwój gospodarczym są m.in. rozwiązania stosowane w specjalnych obszarach gospodarczych. Obszary takie funkcjonują w wielu krajach, ponieważ zawodziły inne sposoby pozyskiwania inwestycji. Badania prowadzone na świecie w zakresie oddziaływania obszarów uprzywilejowanych potwierdzają ich pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, jednak podkreśla się, że będą spełniały one swoje funkcje tylko przy silnym rządzie i dążeniu w kierunku rozwiniętego rynku, a wykorzystywanie tego instrumentu wymaga od władz danego kraju dużej sprawności instytucjonalnej i elastycznego, indywidualnego podejścia do realizowanych i projektowanych inwestycji. W badaniach prowadzonych wśród krajów rozwijających często zwraca się uwagę na zagadnienie znaczenia ww. obszarów w Chinach, jako katalizatora procesów transformacji, czynnika oddziaływującego na rozwój gospodarczy, a także wykorzystania tych obszarów jako instrumentu polityki do tworzenia centrów rozwoju opartych na kapitale zagranicznym.

 

 

w kategorii