Dodatkowy (wrześniowy) nabór na studia

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi dodatkowy (wrześniowy) nabór kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2021/2022

 

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Administracja
 • Administracja - studia w Ełku
 • Analityka i zarządzanie publiczne
 • Analiza i kreowanie trendów
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia w Ełku
 • Bioinżynieria produkcji żywności
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Filologia germańska
 • Filologia polska
 • Filologia rosyjska
 • Filozofia
 • Gastronomia - sztuka kulinarna
 • Geodezja i kartografia
 • Geoinformatyka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Ichtiologia i akwakultura
 • Inżynieria środowiska
 • Kierunek lekarski - studia w języku angielskim
 • Leśnictwo
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Pielęgniarstwo
 • Pielęgniarstwo - studia w Ełku
 • Politologia
 • Położnictwo
 • Praca socjalna
 • Ratownictwo medyczne
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Teologia
 • Turystyka i rekreacja
 • Wojskoznawstwo
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 • Administracja
 • Administracja - studia w Ełku
 • Analiza i kreowanie trendów
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Biologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Filologia angielska
 • Filologia angielska w zakresie nauczania języka
 • Filologia germańska
 • Filologia polska
 • Historia
 • Interdyscyplinarne studia strategiczne
 • Lingwistyka w biznesie
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika wcześniej edukacji
 • Pielęgniarstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie - studia w języku angielskim
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Budownictwo
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Rolnictwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Ekonomia
 • Filologia angielska
 • Geodezja i kartografia
 • Inżynieria środowiska
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie

 

REJESTRACJA NA STUDIA W SYSTEMIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW IRK - https://irk.uwm.edu.pl/

 

 

Harmonogram rekrutacji dodatkowej – wrześniowej na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego, kierunku inżynieria środowiska – studia II stopnia oraz geodezja i kartografia – studia II stopnia)

19.08 - 15.09.2021 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

07.09 – 15.09.2021 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 15.09.2021 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

07.09. - 15.09.2021 r.
do godz. 15:00.

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

16.09.2021 r.
godz. 9.00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

16.09.2021 r.
godz. 9.00

7.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

16.09.2021 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

17.09.2021 r.
godz. 12:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 23.09.2021 r.
do godz. 15:00 **

10.

Ogłoszenie wyników naboru

27.09.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego