Publikacje na temat Archiwum i Muzeum UWM

1. Kasparek D., Archiwum WSP w Olsztynie - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, „Kwadrans Akademicki WSP w Olsztynie" 1997, nr 7.

2. Chłosta J., Archiwum Uczelniane, w: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie 1969-1999, Olsztyn 1999,

s. 22.

3. Kasparek D., Uniwersyteckie archiwum, „Wiadomości Uniwersyteckie UWM", nr 6 z 1 maja 2001.

4. Wójcicka A., Zasób Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, „Echa Przeszłości",
pod red. B. Ryszewskiego, 2002, t. III, s. 171-182.

5. Kasparek D., Historia Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, „Echa Przeszłości", pod red. B. Ryszewskiego, 2002, t. III, s. 155- 170.

6. Kasparek D., Wykaz promotorów i tytułów prac magisterskich absolwentów historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1976-1999) i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (1999-2002) w Olsztynie przechowywanych w Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - stan na 31 maja 2003 roku, „Echa Przeszłości", 2003, t. IV, s. 337-356. .

7. Kasparek D., Archiwum Uniwersyteckie na V Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, „Wiadomości Uniwersyteckie UWM", nr 10 z października 2007

8. Kasparek D., V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Olsztyn, 6-7 września 2007r., „Echa Przeszłości", 2007, t. VIII, s. 340-345.

9. Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Informator, oprac. D. Kasparek, Olsztyn 2007, ss. 19.

10. Kasparek D., V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-7 września 2007 roku - podsumowanie, „Archiwista Polski", nr 1(49)/2008, s. 7-14.

11. Wójcicka A., Odbicie historii szkolnictwa wyższego w Olsztynie w strukturze i zawartości zasobu Archiwum UWM, w: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Olsztyn 6-7 września 2007r.,
pod red. J. Porazińskiego i K. Stryjkowskiego, Warszawa 2008, s. 87-95.

12. Kasparek D., Znaczenie zasobu Archiwum UWM w Olsztynie dla badań regionalnych, w: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Olsztyn 6-7 września 2007 r., pod red. J. Porazińskiego i K. Stryjkowskiego, Warszawa 2008, s. 117-125.

13. Trzy kilometry pamięci. Wywiad z kierownik Archiwum UWM - Danutą Kasparek, „Wiadomości Uniwersyteckie UWM",
nr 4(116) z kwietnia 2009.

14. Olsztyńskie archiwa. Informator pod red. Danuty Kasparek, Olsztyn 2009, ss.99.

15. Kasparek D., Zespół akt Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi (1945-1950) w zasobie Archiwum UWM
w Olsztynie, „Echa Przeszłości", 2009, t.X, s. 407-421.

16. Dąbkowska B., Wójcicka A., Katalogi słuchaczy Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie przechowywane w Archiwum UWM w Olsztynie źródłem do badań nad wielokulturowością II Rzeczpospolitej (w druku, materiały z Konferencji "Wielokulturowość w dokumencie archiwalnym", Przemyśl 5-8 października 2011 r.).

17. Dąbkowska B., Cieszyńskie korzenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w: Mikrohistoria Kortowa. Konteksty-refleksje-narracje, Olsztyn 2011, s. 89-106, przedruk w: Olsztyn Uniwersytecki. Historia - Wspomnienia - Refleksje, pod. red. A. Farugi, Olsztyn 2013, s. 85-98.

18. Dąbkowska B., Doktorzy honoris causa WSR-ART w Olsztynie, w: Olsztyn Uniwersytecki. Historia - Wspomnienia - Refleksje, pod. red. A. Farugi, Olsztyn 2013, s. 115-124. 

19. Kasparek D., Muzeum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 1-2, s. 43-47.

20. Kasparek D., 65 lat sportu akademickiego w Olsztynie, w: Między stadionem a brzegiem jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie, pod red. M. Siwickiego i J. Dubielskiego, Olsztyn 2016, s. 531-538.