Studia podyplomowe Coaching menedżerski

Charakterystyka i tok studiów

Opis studiów: Koncepcja proponowanych studiów podyplomowych opiera się na nowoczesnych narzędziach pozwalających na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia głównie w organizacjach. W ramach studiów ujęto zagadnienia z zakresu coachingowego stylu zarządzania, zwrócono szczególną uwagę na znaczenie i role menedżera w funkcjonowaniu firm, mając na względzie przede wszystkim relacje interpersonalne.

Cel studiów: rozwinięcie przez Słuchaczy kompetencji coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation),
zdobycie przez Słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:

 • kluczowych umiejętności coacha określonych przez ICF,
 • posługiwania się profesjonalnymi narzędziami, metodami, technikami stosowanymi w coachingu,
 • prowadzenia profesjonalnego coachingu,
 • wykorzystania coachingu w różnych obszarach– biznesie, pracy zespołowej, w życiu prywatnym,
 • intensywny, własny rozwój Słuchaczy.

Organizacja studiów: Zajęcia odbywać się będą od października 2016 r. do lipca 2017 r. Nauka odbywać się będzie w formie zjazdów weekendowych - w piątki i w soboty najczęściej 2 razy w miesiącu.
Warunki zaliczenia  studiów:

 • obecność i aktywność  na zajęciach, warsztatach,
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów,
 • napisanie i obrona pracy końcowej

Kadra dydaktyczna
Kadrę dydaktyczną  stanowią  eksperci, praktycy, profesorowie  UWM,  trenerzy  biznesu   i  certyfikowani  coachowie  m.in.:
Dariusz  Niedziecki- coach ICF, konsultant neuroprzywództwa, trener biznesu
Katarzyna  Bryczkowska  - coach ICF,    trener biznesu,  przedsiębiorca
Anna Bielska  -  coach  ICf  ,  przedsiębiorca
Dr  Waldemar  Kozłowski- coach    trener  biznesu,  wykładowca  UWM
Prof. UWM  Konrad  Turkowski  - wykładowca,  przedsiębiorca,  ekspert

Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry. Ilość godzin 255 godzin w formie warsztatów (głównie), ćwiczeń, wykładów, praktyk.

Adresaci studiów i kryteria naboru

Adresaci studiów:

 • menedżerowie wszystkich szczebli,
 • przedsiębiorcy,
 • właściciele firm,
 • pracownicy działów personalnych
 • osoby odpowiedzialne za rozwój osób w organizacji
 • osoby mające kontakt z klientem
 • doradcy zawodowi
 • trenerzy
 • konsultanci
 • specjaliści i eksperci różnych specjalności
 • aktualni i przyszli coachowie
 • pedagodzy
 • psychologowie
 • osoby nastawione na samorozwój, zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie osiagania celów osobistych i zawodowych

Kryteria naboru na studia: Ukończone studia pierwszego stopnia.  
UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system IRK UWM.

Termin zgłoszeń oraz dokumenty

Zapisy i termin składania dokumentów do dnia do 15.10.2016r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty niezbędne do rekrutacji:  
a) podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym - wydruk z IRK  
b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - lic, mgr, inż.
c) kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d) 1 fotografię o wym. 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle - podpisane na odwrocie.

Przewidywany termin rozpoczęcia: koniec października  2016r
Przewidywany koniec studiów: czerwiec  2017r

Odpłatność

Całkowita odpłatność za studia 3900zł - rok - płatne do 30.10.2016r
Możliwość płatności w ratach semestralnych 1950zł/semestr- płatne do 30.10.2016 oraz 28.02.2017r. Czesne obejmuje materiały dydaktyczne.

Kierownik studiów

dr  Waldemar Kozłowski  
e-mail: wkozlowski@xl.wp.pl
tel.604 469 001

Dane kontaktowe

Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej WNE UWM w Olsztynie  
ul. Oczapowskiego 4
Olsztyn 10-719
pokój 323