Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Data ogłoszenia: 
21/10/2021
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU Biologii i Biotechnologii
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne lub pokrewnych;
 • posiadają znaczący dorobek naukowy, opublikowany w czasopismach z listy JCR;
 • legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: min. dwa zewnętrzne projekty;
 • posiadają doświadczenie w analizach bioinformatycznych;
 • wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego.

Oczekiwane predyspozycje

 • zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej;
 • zdolności i umiejętność do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu botaniki;
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych;
 • zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium i w terenie, chęć poznawania i wdrażania nowych technik, umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
 2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo- badawczej oraz organizacyjnej,
 3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
 4. odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne,
 5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598,
 6. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową.
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://bip.uwm.edu.pl/,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85). Proponowane wynagrodzenie 4 680,- zł brutto.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 22.11.2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

Dziekan

 prof. dr hab. Iwona Bogacka

Olsztyn, dn. 21.10.2021 r.