Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Neurochirurgii

Data ogłoszenia: 
12/10/2022
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
w Katedrze Neurochirurgii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • wykształcenie wyższe – lekarz medycyny,
 • specjalizacja w zakresie neurochirurgii,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji naukowo – zawodowych.

Warunki podmiotowe zalecane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktor nauk medycznych,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami.

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo - dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

 Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 14.11.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 05.12.2022 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo - dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3 205  – 3 300 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                                                                                                                                                                                       Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM