Konkurs na stanowisko asystenta klinicznego w grupie pracowników dydaktycznych w Poliklinice Weterynaryjnej

Data ogłoszenia: 
23/07/2021
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn, 23 lipca 2021 r

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  asystenta  klinicznego w grupie pracowników dydaktycznych

w Poliklinice Weterynaryjnej 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).

Kryteria kwalifikacyjne:

 • tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • doświadczenie w działalności klinicznej w obszarze zwierząt towarzyszących,
 • dorobek naukowy i dydaktyczny w dyscyplinie weterynaria, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat,
 • znajomość obsługi programu Klinika XP.

Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. kształcenia.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów.
 5. Kopia potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 6. Wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego  w dyscyplinie weterynaria.
 7. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).
 8. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
 9. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy
 11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta klinicznego: 3 205 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia  23 sierpnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 września 2021 r.

                                                                                                                                     Dziekan

                                                                                                                      Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk