Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

Data ogłoszenia: 
27/06/2022
Stanowisko: 
profesor

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA i LEŚNICTWA

  UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

 

 Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1. tytuł naukowy profesora nauk leśnych,
 2. dorobek publikacyjny w zakresie użytkowania lasu oraz inna aktywność naukową, dydaktyczną, organizacyjną,
 3. posiadać co najmniej 650 pkt. MEiN, w tym co najmniej 250 pkt. w czasopismach z list MEiN posiadających IF, w tym co najmniej 150 pkt. jako pierwszy autor,
 4. kierownik 1 lub wykonawca co najmniej 2 projektów badawczych lub co najmniej 3-miesięczny staż zagraniczny i wykonawca 1 projektu badawczego lub wykonawca w 3 złożonych i pozytywnie ocenionych projektach badawczych,
 5. biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 3. Kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM).
 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 7. Deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty).
 8. Deklaracja o złożeniu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej (bez daty).

 

Informacje:

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.07.2022  r.
 2. Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska profesora badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale 6410-7000 zł.
 3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 6. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.       

 

Data ogłoszenia: 27.06.2022 r.

Termin składania ofert: 26.07.2022 r.

                                                                                                                                                             Dziekan

                                                                                                                       prof. dr hab. Krzysztof Jankowski