Aktualności


Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących spraw związanych z zagrożeniem SARS-COV-2. - [OTWÓRZ]


 

 

Samorząd Studencki UWM we współpracy z Działem Marketingu UWM przygotował informator studencki na rok akademicki 2022/2023. W informatorze znajdują się najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania uczelni, stypendiów, aktywności dodatkowych oraz systemów funkcjonujących na UWM.

Informator dostępny jest na stronie: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/informator/

Link bezpośredni do PDF: https://russ.uwm.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/informator_2022-2023.pdf

 


  

 

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie

 

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Dołącz już dziś!

Link do badania: https://badania.pbs.pl/eurostudent.pg?id_rspo=297 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość.

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół badawczy EUROSTUDENT.

 

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Chcesz wiedzieć więcej?  Wejdź: https://www.eurostudent.eu   Napisz: eurostudent@pbs.pl   Zadzwoń (pn-pt 8-16): 511 890 222

 

K O M U N I K A T

REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

z dnia 28 marca 2022 roku

  

w sprawie   zmiany zasad zachowania reżimu sanitarnego w związku z epidemią SARS-COV-2

 

Szanowni Państwo,

Studenci, Doktoranci, Pracownicy Uczelni,

 

uprzejmie informuję, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia, z dniem 28 marca 2022 roku zostaje zniesiony obowiązek zasłania ust i nosa w przestrzeni publicznej, z wyłączeniem podmiotów leczniczych.

W związku z powyższym, osoby uczestniczące w zajęciach dydaktycznych nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa, z zastrzeżeniem, że zajęcia realizowane w placówkach medycznych (dotyczy kierunków: dietetyka, lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne), prowadzone będą z zachowaniem dotychczasowych wymogów reżimu sanitarnego.

Jednocześnie rekomenduję noszenie maseczek lub zachowanie dystansu społecznego w miejscach dużych skupisk ludzkich.

 

R E K T O R

Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 


 

K O M U N I K A T
REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
z 21 września 2021 roku 
W SPRAWIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

I. STUDIA WYŻSZE

1. Zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów danegokierunku, poziomu, profilu kształcenia i formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), realizowane będą w siedzibie Uczelni, w trybie stacjonarnym z elementami kształcenia zdalnego, z uwzględnieniem ppkt. 1-3,

1) wszystkie rodzaje ćwiczeń i seminaria realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym, z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego,

2) wykłady dla dwóch i więcej grup studenckich, lektoraty, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przedmioty: ergonomia, etykieta, ochrona własności intelektualnej, szkolenie z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, informacja patentowa, realizowane będą w trybie zdalnym,

3) wykłady prowadzone na latach studiów, których rocznik przewiduje jedną grupę studencką, realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego lub w trybie zdalnym. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan/Dyrektor, informując o niej Prorektora ds. kształcenia.

2. W organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych należy uwzględniać zasady przestrzegania reżimu sanitarnego, m.in.:

1)   osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk,

2)   sale dydaktyczne należy regularnie wietrzyć i dezynfekować,

3)   zajęcia dydaktyczne w grupach o większej liczebności mogą odbywać się w salach (aulach) wykładowych.

3. W przypadku stwierdzenia zachorowania na COVID-19 w grupie zajęciowej, Dziekan/Dyrektor podejmuje decyzję o zmianie trybu realizacji zajęć danej grupy ze stacjonarnego na zdalny.

4. W przypadku zwiększenia dynamiki zachorowań na COVID-19, możliwe jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i 3, w trybie zdalnym na wniosek Dziekana/Dyrektora, za zgodą Prorektora ds. kształcenia, z uwzględnieniem pkt. 5.

5. Wniosek powinien być poprzedzony analizą obowiązującego programu studiów w kontekście zachowania wskaźników sumarycznych charakteryzujących program studiów, m.in. w zakresie liczby punktów ECTS, przewidzianych w programie studiów w ramach realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego lub innych osób prowadzących zajęcia ze studentami.

 

II. SZKOŁA DOKTORSKA, STUDIA DOKTORANCKIE, STUDIA PODYPLOMOWE I INNE FORMY KSZTAŁCENIA

Decyzje w sprawie trybu organizacji zajęć dydaktycznych (tryb stacjonarny, tryb zdalny lub tryb hybrydowy) podejmują kierownicy studiów doktoranckich, Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz kierownicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, w porozumieniu i po akceptacji Prorektora ds. Kształcenia.

 

III. Informuję, że zgodnie z opinią Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, do prowadzenia działalności dydaktycznej uczelni nie mają zastosowania limity osób określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, ze zm.), jednak w trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników, w miarę możliwości organizacyjnych, zalecam zachowanie dystansu społecznego na terenie Uniwersytetu. 

 

 Rektor

 dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 


 

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464).

Uchylane rozporządzenie przewidywało utrzymywanie stanu ograniczenia funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do dnia 30 września 2021 r. Skrócenie terminu obowiązywania tej regulacji do 15 sierpnia 2021 r. powoduje, że legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności do dnia 14 października 2021 r.

 


 

KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

W SPRAWIE WSTĘPNYCH WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

I. STUDIA WYŻSZE

1. Zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów danego kierunku, poziomu profilu kształcenia i formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), realizowane będą w siedzibie Uczelni, w trybie stacjonarnym z elementami kształcenia zdalnego, z uwzględnieniem pkt. 1-3,

1) wszystkie rodzaje ćwiczeń i seminaria realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym, z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego,

2) wykłady prowadzone na latach studiów, których rocznik przewiduje jedną grupę studencką, realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym, z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego,

3) wykłady dla dwóch i więcej grup studenckich, lektoraty, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przedmioty: ergonomia, etykieta, ochrona własności intelektualnej, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, informacja patentowa, realizowane będą w trybie zdalnym.

2. Tryb realizacji zajęć dydaktycznych, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje do odwołania.

3. Rozkłady zajęć powinny uwzględnić organizację procesu dydaktycznego przewidzianą dla trybu stacjonarnego, tj. przypisanie sal dydaktycznych i wykładowych, etc. dla wszystkich rodzajów zajęć. Działanie to ma na celu zapewnienie elastycznego „przejścia" z trybu zdalnego na stacjonarny w przypadku odwołania zasad, o których mowa w pkt. 1.

4. Ewentualne prowadzenie zajęć w trybie zdalnym, po odwołaniu obwiązywania ww. zasad może odbywać się na wniosek Dziekana/Dyrektora, za zgodą Prorektora ds. kształcenia, z uwzględnieniem pkt. 5.

5. Wniosek powinien być poprzedzony analizą obowiązującego programu studiów w kontekście zachowania wskaźników sumarycznych charakteryzujących program studiów, m.in. w zakresie liczby punktów ECTS, przewidzianych w programie studiów w ramach realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego lub innych osób prowadzących zajęcia ze studentami.

II. SZKOŁA DOKTORSKA, STUDIA DOKTORANCKIE, STUDIA PODYPLOMOWE I INNE FORMY KSZTAŁCENIA

Decyzje w sprawie trybu organizacji zajęć dydaktycznych (tryb stacjonarny, tryb zdalny lub tryb hybrydowy) podejmują kierownicy studiów doktoranckich, Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz kierownicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, w porozumieniu i po akceptacji Prorektora ds. Kształcenia.

Organizacja procesu dydaktycznego wg powyższych zasad może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących w tym okresie przepisów prawa, a w szczególności uregulowań związanych ze zwalczaniem epidemii.

Rektor

Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Oryginalny dokument >

 


 

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

Uprzejmie informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 363) wprowadzono czasowe (do 30 września 2021 r.) ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji. Legitymacje zachowują ważność do końca listopada 2021 r.

  


 UWAGA!

Zmiana numeru rachunku bankowego!

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zmieniły się numery rachunków bankowych Uniwersytetu.

W związku z tym zmianie uległy także indywidualne numery kont do wpłat dokonywanych przez studentów na rzecz Uniwersytetu (np. za czesne, duplikat legitymacji, powtarzanie przedmiotu itp.)

Nowy indywidualny numer konta można uzyskać logując się do USOS-Web.

Uprzejmie prosimy o zmianę numeru konta w zleceniach przelewu i dokonywanie płatności na nowy numer konta.


 

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

 

Uprzejmie informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

  

Źródło - https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-w-zwiazku-z-covid-19 

  


 Legitymacja studencka z funkcją karty płatniczej

Bank Pekao S.A. dzięki współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jest sponsorem blankietu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla studentów. Legitymacja pełni również funkcje: karty debetowej Mastercard ELS do Konta Przekorzystnego

Dzięki aktywacji funkcji płatniczej na legitymacji, z kartą tą można na terytorium Polski:

-      robić zakupy,

-      płacić w Internecie,

-      wypłacać gotówkę z bankomatów.

Funkcja płatnicza Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jest nieaktywna w chwili wydania legitymacji. Aby ją aktywować należy założyć Konto Przekorzystne z inną kartą debetową do tego konta (np. z kartą rewolucyjną) i zawrzeć aneks o kartę ELS, a następnie aktywować Mastercard ELS używając PIN-u, płacąc za zakupy lub wypłacając gotówkę z bankomatu.

 

Otwórz Konto Przekorzystne dla młodych z kartą do konta i bankowością elektroniczną. Do ukończenia 26 roku życia* zyskujesz:

 

-      0 zł za prowadzenie konta,

-      0 zł za obsługę rewolucyjnej (wielowalutowej)karty debetowej Mastercard Debit FX,

-      0 zł kosztów przewalutowania po stronie banku - rozliczenie transakcji następuje bezpośrednio po kursach Mastercard bez dodatkowej opłaty banku,

-      0 zł za wypłaty gotówki kartą do konta ze wszystkich bankomatów w Polsce,

-      0 zł opłaty banku za wypłaty gotówki kartą do konta ze wszystkich bankomatów za granicą,

-      0 zł za krajowe polecenia przelewu w złotych przez usługę bankowości elektronicznej: Internet lub bankowość mobilną PeoPay**, z wyjątkiem przelewów Express Elixir,

-      0 zł za prowadzenie rachunków płatniczych w EUR, USD, CHF lub GBP (Eurokont walutowych).

 

Zniżki do 30% u partnerów programu Galeria Rabatów przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A., aplikacją mobilną PeoPay lub poleceniem przelewu z bankowości internetowej Pekao24.

Dowiedz się więcej >

Definicje usług reprezentatywnych powiązanych z kontem - Sprawdź!

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Pracownicy PEKAO Olsztyn Dąbrowszczaków 11 tel. 89 5211490,89 5211442, 89 5211548,

www.pekao.com.pl

 

*Po ukończeniu 26. roku życia opłaty za Konto Przekorzystne i kartę do tego konta będą pobierane na zasadach ogólnych. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, umowę o Konto Przekorzystne zawiera w ich imieniu przedstawiciel ustawowy.

**Dotyczy przelewów zatwierdzanych w aplikacji PeoPay. Opłata za wysłanie pojedynczego kodu SMS do zaakceptowania zlecenia w Pekao24 wynosi 0,20 zł.

 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

 


Perspektywy Women in Tech Summit

 

W dniach 8-9 grudnia br. zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji pn. „Perspektywy Women in Tech Summit” w wersji online!

Motywacją do zorganizowania tej konferencji jest wiara w kobiety i ich moc zmieniania świata, a także wiara w wartość nauki i technologii jako narzędzi pozwalających poznać, zrozumieć i tworzyć niesamowite rozwiązania najpilniejszych problemów dnia dzisiejszego. Dołącz do nas w trzeciej edycji!

Jeżeli studiujesz Tech&IT, możesz aplikować o darmową wejściówkę!

 Na uczestniczki czekają:

 inspirujący prelegenci

  • 10.000 uczestników z całego świata
  • Sesje mentorskie i networkingowe
  • 60 wartościowych warsztatów technicznych i miękkich,
  • wirtualna Strefa Expo,

Sprawmy, by koniec 2020 roku był nasz wspólny i udany!

Więcej informacji na stronie: www.womenintechsummit.pl

 


 

 

Drogie Studentki i Drodzy Studenci!

Stworzyliśmy dla Was informator UWM - kompendium wiedzy o Naszej uczelni, studiowaniu i Kortowie. Chcielibyśmy, żebyście korzystali z niego i odnajdywali w nim odpowiedzi na najbardziej nurtujące Was pytania.

Informator znajdziecie pod adresem:

https://russ.uwm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Informator_UWM.pdf

Życzmy Wam powodzenia w pierwszych tygodniach nauki i liczymy na to, że dzięki naszemu poradnikowi, będą one łatwiejsze!

 

Wasz Samorząd Studencki!


 

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST

 Już 2 września rozpocznie się rekrutacja na program mobilności studentów i doktorantów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021. Potrwa tylko do 15 września. Więcej informacji dostepne [TUTAJ]

 

 

 


 

KOMUNIKAT

PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 14 SIERPNIA 2020 ROKU

W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci i Doktoranci,

biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną oraz możliwość jej dynamicznych zmian w najbliższych miesiącach, uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym i mieszanym.

Całkowicie zdalnie realizowane będą wykłady, seminaria, proseminaria oraz wszystkie te zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania, wykorzystania laboratoriów, urządzeń i aparatury dydaktycznej, pomiarowej lub eksperymentalnej, obecności w placówkach medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych itp.

Pozostałe zajęcia będą realizowane w trybie mieszanym (część teoretyczna online oraz część praktyczna w siedzibie uczelni lub placówkach). Zajęcia te będą blokowane i realizowane rotacyjnie, w możliwie jak najkrótszym okresie. Harmonogram realizacji zajęć praktycznych na cały semestr zimowy dla poszczególnych kierunków i roczników studiów zostanie podany w terminie do 21 września 2020 roku.

Studenci odbywający zajęcia zgodnie z harmonogramem w siedzibie uczelni będą mogli skorzystać z zakwaterowania w domach studenckich na czas realizacji zajęć.

Tryb realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim zostanie określony na miesiąc przed rozpoczęciem semestru.

Pragnę także poinformować Państwa, że ramowa organizacja roku akademickiego 2020/2021, określona w Decyzji Nr 57/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku nie ulega zmianie.

Biorąc pod uwagę wspomnianą dynamikę sytuacji epidemicznej, należy także brać pod uwagę możliwość zmian w trybie realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021. Informacje w tym zakresie będą przekazywane Państwu na bieżąco.  

 

Z wyrazami szacunku

 

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM