Kwalifikacja projektów - edycja II

 

„STUDENCKI GRANT REKTORA”

Konkurs na projekty realizowane przez studenckie koła naukowe

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - EDYCJA II

 

Wyniki kwalifikacji

 

Nr wniosku

Nazwa Projektu

Kwalifikacja

Uzasadnienie

1

Ocena specyfiki oddziaływania wybranych polimorfizmów genów zegarowych PER1, PER2, PER3 na rodzaj chronotypu, wskaźnika jakości snu (PSQI) oraz zmiany poziomu wybranych adiponektyn celem predykcji ryzyka rozwoju otyłości wśród studentów kierunków biomedycznych UWM w Olsztynie

Zakwalifikowany

 Zakwalifikowany do finansowania

2

Ocena korelacji nasilenia objawów depresyjnych, funkcjonowania poznawczego oraz jakości życia ze zmianami strukturalnymi mózgu u chorych na schizofrenię w okresie częściowej remisji objawowej

Zakwalifikowany

 Zakwalifikowany do finansowania

3

Polimorfizm w genie VDBP (Vitamin D Banding Protein) i jego związek ze stężeniem białka wiążącego vitaminę D u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem

Niezakwalifikowany

Zbyt niska ocena merytoryczna .

4

Ocena ekspresji akwaporyny 3(AQP) oraz receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) w nowotworach pochodzenia glejowego u człowieka.

Zakwalifikowany

 Zakwalifikowany do finansowania

5

Urządzenie do liniowej dezynfekcji wody wodociągowej

Zakwalifikowany

 Zakwalifikowany do finansowania

6

Kortomapa - interaktywny serwis kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Niezakwalifikowany

Odrzucony przez komisję dokonującą oceny merytorycznej

7

Analiza sieci komunikacji miejskiej w mieście Olsztyn z wykorzystaniem Big Data

Niezakwalifikowany

Zbyt niska ocena merytoryczna .

8

Maszyna do pomiaru refleksu studentów (refleskomierz)

Niezakwalifikowany

Niezakwalifikowany do finansowania przez Radę Kół Naukowych

9

Zarządzanie zasobami naturalnymi wokół brzegów jeziora Pluszne (PluStrEko)

Niezakwalifikowany

Odrzucony przez komisję dokonującą oceny merytorycznej

10

Olsztyn miastem ekorozwoju (OIMEk)

Niezakwalifikowany

Odrzucony przez komisję dokonującą oceny merytorycznej

11

Ocena wpływu stosowania antybiotyków leczniczych i różnych dodatków ziołowych na wyniki produkcyjne oraz budowę i status funkcjonalny przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów

Niezakwalifikowany

Odrzucony przez komisję dokonującą oceny merytorycznej

12

Wpływ wybranych gatunków z rodzaju Fusarium na plonowanie i zdrowotność soi w warunkach sztucznej infekcji

Zakwalifikowany

 Zakwalifikowany do finansowania

13

Podstawy migracyjne studentów UWM w Olsztynie w kontekście rozwoju regionu i uczelni

Zakwalifikowany

 Zakwalifikowany do finansowania

14

Rzymskie Korzenie Współczesnej Europy

Niezakwalifikowany

Niezakwalifikowany do finansowania przez Radę Kół Naukowych

15

Pracuj legalnie - pracuj genialnie

Niezakwalifikowany

Brak charakteru badawczego oraz zbyt duży udział kosztów, które nie podlegają finansowaniu.

16

Przedstawienie słowno-muzyczne "Jak pieśń jest życie człowieka"

Zakwalifikowany

 Zakwalifikowany do finansowania

 

Z realizatorami projektów zakwalifikowanych do finansowania skontaktujemy się w celu podpisania umowy.