Kwalifikacja projektów - Edycja IV

 

„STUDENCKI GRANT REKTORA”

Konkurs na projekty realizowane przez studenckie koła naukowe

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - EDYCJA IV

 

Wyniki kwalifikacji

Numer wniosku

Nazwa Projektu

Kwalifikacja

1

Ocena wiedzy nt. Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz przestrzegania zasad zdrowego stylu życia śród studentów UWM i innych uczelni wyższych, porównanie wyników względem świadomości nt. choroby COVID-19

Niezakwalifikowany

2

Candidatus neoehrilichia mikurensis - nowopojawiający się patogen - detekcja w kleszczach Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus

Zakwalifikowany do finansowania

3

Analiza zależności między poziomem kwasu foliowego a świadomością studentek UWM dotycząca prewencji wad cewy nerwowej u płodu

Niezakwalifikowany

4

Opracowanie prototypu urządzenia do pomiaru siły mięśniowej EMG-EMG urządzenie do pracy na modelu zwierzęcym

Niezakwalifikowany

5

Hodowla drewnojadów (zophobas morio) i ich wielokierunkowe wykorzystanie zgodnie z zasadami biogospodarki w myśl strategii UE "European Green Deal"

Zakwalifikowany do finansowania

6

Wpływ zmian klimatu na proces infekcyjny Fusarium graminearum na pszenicy i kukurydzy oraz możliwość ograniczenia infekcji metodą biologiczną

Zakwalifikowany do finansowania

7

Właściwości biochemiczne drożdży wyizolowanych ze zmywarek kuchennych

Niezakwalifikowany

8

Polimorfizm rs1801197 w genie receptora kalcytoniny (CALCR) i jego związek z poziomem kalcytoniny parathormonu i kalcytriolu u pacjentów ortopedycznych

Zakwalifikowany do finansowania

9

Analiza właściwości biobójczych wody szungitowej oraz opracowanie prototypu szungitowego filtra przepływowego do wody pitnej

Niezakwalifikowany

10

Możliwość zastosowania techniki MALDI TOF MS (MATRIX ASSISTED LASER DESORPTION/IONISATION TIME OF FLIGHT MASS SPECTROMERY) do identyfikacji herotroficznych bakterii pochodzących ze środowisk polarnych (Arktyka, Antarktyka).

Niezakwalifikowany

11

Mięso w diecie. Po które produkty warto sięgać?

Niezakwalifikowany

12

Wykorzystanie ekstraktu z owoców jagodowych do produkcji innowacyjnych drożdżówek o niskiej zawartości cukrów prostych i wysokim potencjale prozdrowotnym

Niezakwalifikowany

13

Owady jadalne jako innowacyjny element sztuki kulinarnej

Niezakwalifikowany

14

Transfer genów oporności na antybiotyki u szczepów Staphylococcus sp. I bakterii fermentacji mlekowej in situ podczas fermentacji produktów pochodzenia zwierzęcego

Niezakwalifikowany

15

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne komercyjnie dostępnych owadów jadalnych

Niezakwalifikowany

16

Antybiotykoodporność szczepów Pseudomonas aeruginosa wyizolowanych od różnych gatunków zwierząt

Niezakwalifikowany

17

Oznaczenie ekspresji genów kodujących receptory oraz enzymy szlaku endokannyabinoidowego (ECS), w endometrium krów zdrowych, chorych na podkliniczne (SE) oraz kliniczne zapalenie błony śluzowej macicy (CE)

Zakwalifikowany do finansowania

18

"Wpływ pakowania w modyfikowanej atmosferze na jakość mikrobiologiczną surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego"

Niezakwalifikowany

19

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w przyprawach

Niezakwalifikowany

20

Stan zachowania, dynamika i zmienność genetyczna populacji sasanki otwartej (pulsatillapatens (L.) Mill) na Warmii i Mazurach

Niezakwalifikowany

21

Wpływ pandemii COVID-19 na zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w  województwie warmińsko-mazurskim

Niezakwalifikowany

22

Praktyczny przewodnik dla obywatela tj. Jak postępować przed konsulem?

Niezakwalifikowany

23

Co w sercu, to na języku. Język a patriotyzm w perspektywie pokoleniowej.

Zakwalifikowany do finansowania

24

Likwidując bariery. Badania empiryczne ubóstwa i samotności seniorów w województwie warmińsko-mazurskim

Niezakwalifikowany

25

W lustrze pokolenia "Z"

Zakwalifikowany do finansowania

26

Drzeworyt na szlaku

Zakwalifikowany do finansowania

27

Projekt zagospodarowania przestrzennego fragmentu rezerwatu Jasne

Niezakwalifikowany

28

Analiza możliwości wykorzystania zobrazowań satelitarnych oraz technologii LIDAR/UAV w monitorowaniu terenów zielonych dotkniętych pożarami

Niezakwalifikowany

 

 

 

Realizatorów projektów zakwalifikowanych do finansowania prosimy o kontakt w celu podpisania umowy.

 

Biuro ds. Studenckich

Rektorat pok. 1C

mgr Agnieszka Lipińska

tel. 89 524 56 90

e-mail: agnieszka.jakimiuk@uwm.edu.pl

 

 

--

Szablon kosztorysu (tylko wnioski, które zostały zakwalifikowane do finansowania)

 

Opublikowano dn. 31-03-2022 r.