Studencki Grant Rektora - Edycja I - Zakończona

 

 

 

WYNIKI KWALIFIKACJI PROJEKTÓW - [OTWÓRZ]

 

 

 „STUDENCKI GRANT REKTORA”

Konkurs na projekty realizowane przez studenckie koła naukowe

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie studenckie koła naukowe działające w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – zwanego dalej Uniwersytetem.

2. Kwalifikacja projektów odbywa się w ramach obszarów:

1)     nauk społecznych, humanistycznych i sztuki,

2)     nauk technicznych i ścisłych,

3)     nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,

4)     nauk medycznych.

3. Finansowaniu podlegają projekty:

1)     konstrukcyjne – projekty, których efektem są konstrukcje;

2)     badawcze – projekty, których efektem są wyniki badań, stanowiące materiał do przygotowania pracy naukowej;

3)     artystyczne – wystawy, koncerty, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach; festiwalach i innych wydarzeniach o wysokiej randze artystycznej,

4)     edukacyjne – doświadczenia, pokazy naukowe.

4. Finansowaniu nie podlegają projekty mające na celu:

1)     organizację i udział w konferencji;

2)     organizację i udział w konkursie;

3)     organizację wyjazdu lub obozu naukowego;

4)     zakup oprogramowania/narzędzi;

5)     organizację warsztatu,

z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Działania wymienione w ust. 4 mogą stanowić element projektu w ramach przyznanych środków finansowych.

6. Finansowaniu nie podlegają wynagrodzenia osobowe w projekcie.

7. Podstawą przystąpienia do konkursu jest złożenie w wymaganym terminie w Biurze ds. Studenckich poprawnie wypełnionego wniosku z dołączonym kosztorysem - wg. wzorów w załączeniu.

8. W przypadku wniosków przewidujących realizację projektu trwającego dłużej niż rok lub projektu cyklicznego, kosztorys wydatków dołączony do wniosku musi zostać podzielony na części roczne, a rozliczenie merytoryczne i finansowe części projektu odbywa się do 31 grudnia każdego roku. 

9. Projekt złożony w wyznaczonym terminie oceniany jest przez ekspertów z danej dziedziny nauki bądź sztuki, powołanych przez Rektora.

10. Elementy, które będą podlegały ocenie:

1)  adekwatność do zamierzonych działań,

2)  innowacyjność,

3)  współpraca z organizacjami i firmami,

4)  wartość pozyskanych środków finansowych i rzeczowych z zewnątrz,

5)  interdyscyplinarność,

6)  wartość postawionych celów odnośnie grupy docelowej,

7)  wartość postawionych celów odnośnie obszaru realizacji projektu i jego wpływu na otoczenie,

8)  wartość rezultatów odnośnie charakteru projektu,

9)  cykliczność projektu,

10)  wartość projektu dla Uniwersytetu,

11)  promocja Uniwersytetu.

 

11. Kwalifikacja projektów spełniających wymogi formalne i posiadających pozytywną opinię ekspertów prowadzona jest przez Uczelnianą Radę Kół Naukowych. Od decyzji Uczelnianej Rady Kół Naukowych przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów.

12. Listę projektów zakwalifikowanych do finansowania zatwierdza Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.

13. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów nie jest związany opinią ekspertów i decyzją Uczelnianej Rady Kół Naukowych i może dokonać zmian w zakresie kwalifikacji projektu i wysokości przyznanego dofinansowania.

14. Szczegółowe zasady realizacji projektu, wydatkowania środków finansowych oraz ich rozliczenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem, a realizatorem projektu i opiekunem koła naukowego.

15. Wydatkowanie przyznanych środków finansowych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie procedurami.

16. Podstawą rozliczenia finansowego projektu będą dokumenty finansowe zgromadzone przez wnioskodawcę.

17. Podstawą rozliczenia merytorycznego projektu będzie pozytywna opinia eksperta.

18. Złożone rozliczenia podlegają akceptacji Prorektora ds. Kształcenia i Studentów.

19. Kwota dofinansowania, która nie zostanie wykorzystana w terminie przez koło naukowe, zostaje przeniesiona na poczet kolejnego konkursu.

20. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminową realizację i rozliczenie projektu z przyznanych środków finansowych.

21. Termin składania wniosków: 15 stycznia 2018 r.

22. Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji projektów oraz kwot dofinansowania na stronie internetowej Uniwersytetu: 5 lutego 2018 r. (UWAGA - termin przesunięty na marzec 2018 r.)

23. W pracach zespołów realizujących projekty mogą uczestniczyć doktoranci, z zastrzeżeniem, że uzyskane w ramach projektów wyniki badań etc. nie mogą zostać użyte w przygotowaniu pracy doktorskiej.

24. Publikacje, konstrukcje, wydarzenia etc. powstałe w wyniku realizacji projektu finansowanego w ramach konkursu, muszą każdorazowo być oznaczone stwierdzeniem: „Projekt finansowany w ramach konkursu Studencki Grant Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

25. W sprawach nieokreślonych niniejszymi zasadami decyduje Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.

 

Olsztyn, 30 listopada 2017 r.

 

Załączniki:

1. Wniosek

2. Kosztorys

2. Rozliczenie projektu [pobierz]

 

Miejsce składania wniosków oraz dodatkowe informacje:

Biuro ds. Studenckich

Rektorat pok. 1C

 

 


 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

 

  • Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania nie została określona w konkursie. Sugerowana kwota powinna być uzależniona od długości projektu: 3 letni – do 20 tys. złotych, 2 letni - do 15 tys. złotych, roczne – do 10 tys. złotych. Przy podejmowaniu decyzji Prorektor nie jest związany wnioskiem i może przyznać mniejszą kwotę.

 

  • Czy jedno koło może złożyć kilka projektów?

Członkowie koła mogą złożyć więcej niż jeden projekt, jednakże proponowane badania muszą być oryginalne i nie mogą dotyczyć tego samego zakresu.

 

  • Czy w ramach projektu można zakupić aparaturę badawczą?

W ramach Konkursu „STUDENCKI GRANT REKTORA” nie będą finansowane zakupy środków trwałych.