Lektoraty

 Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - JĘZYK OBCY

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

 

1. Zajęcia z języka obcego realizowane są zgodnie z programem studiów.  Na studiach drugiego stopnia prowadzone są specjalistyczne warsztaty językowe.

2. Na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2.

3. Na studiach drugiego stopnia specjalistyczne warsztaty językowe prowadzone są na poziomie B2+ i kończą się zaliczeniem na ocenę.

4. Na kierunkach, na których obowiązują dwa języki obce, jeden z lektoratów może zakończyć się znajomością języka na poziomie niższym niż B2.

5. Organizacja zapisów na zajęcia z języka obcego:

5.1. Studenci rozpoczynający lektorat zapisują się drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl, w terminach:

-      STUDIA STACJONARNE – od 14 lutego 2022 r. od godz. 10.00 do 16 lutego 2022 r. do godz. 23.59;

-      STUDIA NIESTACJONARNE – od 18 lutego 2022 r. od godz. 10.00 do 21 lutego 2022 r. do godz. 23.59.

5.2. Studenci realizujący naukę w Filii UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku, dokonują zapisu na zajęcia z języka obcego w dziekanacie Wydziału, w terminie – od  14 lutego 2022 r. do 16 lutego 2022 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

5.3. Studenci powtarzający lektorat w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 dokonują zapisu u koordynatorów właściwych zespołów językowych w pierwszym tygodniu zajęć, po uprzednim dopełnieniu w dziekanacie wydziału/Szkoły Zdrowia Publicznego formalności, wynikających z procedury zapisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu. Studentów obowiązuje wybór tego samego języka, z którego uzyskali ocenę niedostateczną. W przypadku lektoratu z języka angielskiego, dopuszcza się możliwość powtarzania niezaliczonych lektoratów, przewidzianych programem studiów w semestrach zimowych. O możliwości powtarzania w semestrze letnim lektoratów innych języków, przewidzianych programem studiów semestrów zimowych, decyduje koordynator właściwego zespołu językowego.

6. Zmiana decyzji podjętej przez studenta w kwestii wyboru języka, możliwa jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, w terminie nieprzekraczającym miesiąca od rozpoczęcia zajęć z języka obcego. O zmianie lektoratu rozstrzyga kierownik Studium Języków Obcych.

7. Studenci I roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich) dokonują zapisu korzystając z loginu i hasła dostępu. Login i hasło pozostają identyczne, jak wykorzystywane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, podczas rekrutacji na studia.

8. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim. 

9. Z lektoratu mogą zostać zwolnieni studenci:

9.1.    legitymujący się certyfikatami lub innymi dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego, wymienionymi w załączniku do Zasad. Uznania osiągnięć i wpisu oceny do systemu USOS dokonuje dziekan/dyrektor filii/dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego przed rozpoczęciem zajęć. Uznanie osiągnięć i wpis oceny następują na wniosek studenta, złożony w dziekanacie wydziału/Szkoły Zdrowia Publicznego w terminach określonych dla dokonania zapisu na lektorat (patrz pkt 5.1.). Dziekan/dyrektor filii/Szkoły Zdrowia Publicznego podejmuje decyzję na podstawie opinii kierownika Studium Języków Obcych. Studenci, którym przeniesiono osiągnięcia nie dokonują rejestracji na lektoraty w systemie USOS;

9.2.    legitymujący się zaliczeniem lektoratu na poziomie B2 (dotyczy studentów rozpoczynających naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). Uznania osiągnięć i wpisu oceny do systemu USOS dokonuje dziekan/dyrektor filii/dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego przed rozpoczęciem zajęć. Uznanie osiągnięć i wpis oceny następują na wniosek studenta, złożony w dziekanacie wydziału/Szkoły Zdrowia Publicznego, w terminach określonych dla dokonania zapisu na lektorat (patrz. pkt 5.1.). Dziekan/dyrektor filii/Szkoły Zdrowia Publicznego podejmuje decyzję na podstawie opinii kierownika Studium Języków Obcych. Studenci, którym przeniesiono osiągnięcia nie dokonują rejestracji na lektoraty w systemie USOS.

10. Zwolnienia, o których mowa w pkt. 9 nie dotyczą studentów realizujących lektoraty z języka specjalistycznego.

11. Studenci, którzy w trakcie realizacji lektoratu uzyskają certyfikat znajomości realizowanego języka obcego, mogą być zwolnieni z jego kontynuowania. Uznania osiągnięć i wpisu oceny dokonuje się zgodnie z zasadą określoną w pkt. 9.1.

12. Student rozpoczynający naukę równocześnie na dwóch kierunkach studiów, realizuje lektorat na jednym ze studiowanych kierunków lub realizuje dwa różne lektoraty (dotyczy studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich).

13. Student rozpoczynający naukę na kolejnym kierunku studiów (dotyczy studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich), nabywa uprawnienia do przeniesienia osiągnięć z  zaliczonego semestru/zaliczonych semestrów (nie dotyczy studentów, którzy zostali skreśleni z listy studentów i ponownie zostali przyjęci na studia w drodze rekrutacji). Uznania osiągnięć i wpisu oceny dokonuje dziekan/dyrektor filii/Szkoły Zdrowia Publicznego przed rozpoczęciem zajęć po zasięgnięciu opinii kierownika Studium Języków Obcych.

14. Student rozpoczynający naukę na drugim lub kolejnym kierunku na studiach drugiego stopnia lub rozpoczynający naukę równocześnie na dwóch kierunkach na studiach drugiego stopnia, nie posiada uprawnień do zwolnienia z zajęć i  realizuje język obcy w ramach specjalistycznych warsztatów językowych na poziomie B2+, zgodnie z programem studiów danego kierunku.

15. Zasady realizacji zajęć z języka obcego oraz bieżące informacje zamieszczane są na stronie internetowej Studium Języków Obcych www.uwm.edu.pl/studium/

16. Informacje o terminie, miejscu, poziomie realizacji języka obcego oraz imię i nazwisko lektora dostępne są w aplikacji USOSweb przed rozpoczęciem zajęć.

Dodatkowe informacje dotyczące zajęć z języka obcego podawane są na pierwszych zajęciach. Kierownik Studium Języków Obcych, zastępca i koordynatorzy zespołów językowych pełnią dyżury w siedzibie Studium Języków Obcych, adres: Olsztyn, Al. Obrońców Tobruku 3.