Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może zostać przyznane studentowi w przypadku:

  • gdy jest sierotą zupełnym,  
  • gdy jest półsierotą,
  • gdy dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wskazanych w ust. 2 (tj. 600 zł od dnia 01.01.2022 r.),
  • gdy osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

 - o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego.

Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 nie może przekraczać kwoty:

1050,00 zł netto na członka rodziny studenta

Sposób wyliczenia kwoty stypendium socjalnego:

1050,00 zł (minus) miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie studenta (równa się) stypendium socjalne*

- *minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu o którym mowa powyżej (w zaokrągleniu do pełnych złotych)

Sytuację materialną studenta i jego rodziny ocenia się uwzględniając obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

Wypłata stypendium następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.

Ważne !!!

Zgodnie z art. 88 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rektor albo Komisja Stypendialna lub Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (600 zł od dnia 01.01.2022 r.), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS,CUS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

W każdym przypadku, gdy student (w tym także cudzoziemiec) nie może przedłożyć zaświadczenia o wymaganej treści, zastosowanie ma art. 88 ust. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z nim studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie (tj. dokumentów o dochodach studenta i członków jego rodziny, informacji zawartych w zaświadczeniu z ośrodka pomocy społecznej albo wyjaśnień studenta co do przyczyn braku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, dokumentów dotyczących źródeł utrzymania rodziny i innych) Komisja Stypendialna ocenia, czy student jest uprawniony do otrzymania stypendium socjalnego.

Informacje na temat zaświadczeń z OPS dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwie Wyższego: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendium-socjalne-wazne-informacje-dotyczace-zaswiadczen-z-ops

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i   podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.