Wsparcie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje profesjonalne wsparcie:

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych koordynuje działania podejmowane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rzecz studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

Z usług Biura korzystać może:

    • osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
    • osoba przewlekle chora lub niezdolna do pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w trybie standardowym, ale nie posiadająca orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz osoba, której niezdolność, o charakterze czasowym, do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności w wyniku wypadku,
    • kandydat na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, będący osobą z niepełnosprawnością albo którego niepełnosprawność lub stan zdrowia powoduje trudności w procesie rekrutacji,
    • pracownik UWM, który chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z niepełnosprawnością.

Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa pomoc Biura udzielana jest tylko i wyłącznie tym osobom niepełnosprawnym, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją sytuację zdrowotną. 

http://www.uwm.edu.pl/bon/  

https://www.facebook.com/BONuwmolsztyn


 

Misją Akademickiego Centrum Wsparcia „Empatia” jest udzielanie wsparcia psychicznego w zakresie konsultacji psychologicznych, warsztatów interpersonalnych, wskazówek oraz porad tym studentom naszego Uniwersytetu, którzy przechodzą przez kryzys emocjonalny, czują się bezradni wobec własnych emocji, podejmują walkę z szeroko rozumianymi uzależnieniami, tkwią w toksycznych relacjach, wyrażają chęć rozwoju swoich umiejętności interpersonalnych oraz chcą lepiej rozumieć świat relacji zarówno z innymi, jak i ze sobą samym. 

Jesteśmy gotowi do pomocy każdemu, kto potrzebuje wsparcia i porady. Nasz streetworker zadba o to, by informacje na temat działalności ACW dotarły wszędzie tam, gdzie mogą być potrzebne, natomiast pracownik pierwszego kontaktu będzie osobą, do której w dyskretnej atmosferze można zgłosić potrzebę wsparcia. 

Pragniemy, by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski był uczelnią przyjazną wszystkim studentom oraz pracownikom i dawał równą szansę edukacyjną każdemu – niezależnie od osobistych trudności i kryzysów.

 

http://zagiel.uwm.edu.pl/akademickie-centrum-wsparcia-empatia

>> Empatia na Facebooku

 

 


 

 • w sytuacji, gdy doświadczysz nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne wesprze Cię Rzecznik ds. Równości Szans

Rzecznik zajmuje się przypadkami nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową. Praca Rzecznika ma na względzie fundamentalną dla systemu prawa zasadę równości oraz wypracowane w środowisku akademickim standardy równościowe. Jeżeli masz problem lub sugestie - skontaktuj się.

http://zagiel.uwm.edu.pl/rzecznik-ds-rownosci-szans

https://www.facebook.com/rzecznikuwm  

 

 


 

Akademicki Ośrodek Kariery prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UWM na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego. Działalność AOK jako ośrodka rozwoju kompetencji podyktowana jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców względem absolwentów szkół wyższych w zakresie posiadanych przez nich kompetencji, a także koniecznością budowania wizerunku uczelni otwartej dla przedstawicieli środowiska pozaakademickiego, dzielącej się wiedzą i gotowej do współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również praktycznej, zaangażowanej w budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej naukę i wiedzę w procesie rozwoju jednostki i społeczeństwa.

 Obszary działalności Akademickiego Ośrodka Kariery:

     •  poradnictwo zawodowe
     •  poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości
     •  diagnoza kompetencji i zarządzanie talentami
     • coaching kariery
     • konsultacje z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego
     • poradnictwo psychologiczne
     • szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe
     • organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących studentów do płynnego wyjścia na rynek pracy
     • udzielanie informacji o ofertach praktyk, staży oraz ofertach pracy
     • prowadzenie i rozbudowa bazy studentów objętych wsparciem
     • nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z pracodawcami
     • współpraca z pracodawcami (wsparcie w rekrutacji, organizacja spotkań, prezentacji firm na Uczelni itp.)
     • tworzenie i weryfikacja bazy danych o pracodawcach - pozyskiwanie ofert staży, praktyk, ofert pracy
     • prowadzenie dystrybucji poradników firm współpracujących
     • organizacja Targów Pracy, Otwartych Drzwi.

https://www.facebook.com/AOKUWM